خوشبختانه كسى اخراج نشده

در تاريخ دوم آذر ماه سال جارى آقاى اديب برومند رئيس شوراى مركزى جبهه ملى تهران اعلاميه اى منتشر كردند كه به موجب مطالب مندرج در آن عضويت در جبهه ملى ايران مشروط به داشتن عقائد مذهبى شيعى بود .جمع كثيرى از ايرانيان غير مسلمان يا مسلمانان غير شيعى را محروم از عضويت اعلام مى كرد ومنافى با اصول مصرح در اساسنامه جبهه ملى بود!!

همه عيب خلق ديدن نه مروّت است ومردى

نگهى به خويشتن كن ،كه همه گناه كارى

در تاريخ دوم آذر ماه سال جارى آقاى اديب برومند رئيس شوراى مركزى جبهه ملى تهران اعلاميه اى منتشر كردند كه به موجب مطالب مندرج در آن عضويت در جبهه ملى ايران مشروط به داشتن عقائد مذهبى شيعى بود .جمع كثيرى از ايرانيان غير مسلمان يا مسلمانان غير شيعى را محروم از عضويت اعلام مى كرد ومنافى با اصول مصرح در اساسنامه جبهه ملى بود!!

از اين رو مورد اعتراض وهمجه اكثر قريب به اتفاق أعضاء وسازمانهاى جبهه ملى واقع شد ،وگروهى نيز از اعضاى جبهه ملى به اتفاق جمعى ديگر كه عضويت جبهه ملى را نداشتند ولى از آرمان هاى ملى بى بهره نبودند و اكثر از امكانات آزادى بيان در خارج از گشور بهره ور مى شدند ،زبان به نكوهش وبعضاً ناسزا وتوهين گشودند ،و آنچنان آقاى اديب برومند را آماج توهين هاى زننده وتقاضاهاى استعفا وكناره گيرى كردند ،كه گويى ديوارى كوتاه تر از ديوار اين پير مرد ضعيف مريض شريف نيافته بودند ، تا بى با كانه بر وى بتازند وتجديد تقاضاى كناره گيرى كنند!!

شدت اين حملات به قدرى بود، كه اديب برومند مجبور شد طى دو اعلاميه ، يكى در تاريخ چهارم آذرماه و ديگرى در تاريخ دوازده آذر ماه اعلام كند، اعلاميه قبلى اش به حكم ضرورت و در پى تهديد مأموران امينيتى و به قصد جلوگيرى از تكفير اعضاى جبهه ملى و تعطيل آن صورت گرفته است ! وبا حذف شرط شيعى بودن براى عضويت واكتفاء به قيد تابعيت ايرانى ،منتقدان ومعترضان به اعلاميه نخستين خود را با لحن طلبكارانه اى به فرصت طلبى و اجماع باند بازانه متهم نمايد ،وبه قصد بيان اين مطلب والقاى ان به افكار عمومى با نهايت بى پروايى از مقامات امنيتى ،به بيان نا گفتنى هايى بپردازد ، كه تا پيش از آن شهامت عنوان كردنش رانداشت وهمين عدم قاطعيت وتهور لازم بود كه وى را به انتشار اعلاميه مؤرِّخ دوم آذر ماه واداشته بود!!! در پى اعلاميه هاى او ،شوراى مركزى جبهه ملى تهران نيز در تاريخ چهاردهم دى ماه بيانيه ى افتراء آميز ودشنام آهنگى صادر كرد كه طى آن تعدادى از اعضاى شوراى مركزى با حمايت از آقاى اديب برومند واشاره به سوابق مبارزاتى ايشان ،متقاضيان اخراج ياطالبان استعفاى وى را محكوم ومتهم به اتهامات فرصت طلبى وايران براندازى وهم سويى بامقامات امنيتى كرده بودند!!!!!!

صرف نظر از سوابق مبارزاتى نداشته آقاى اديب برومند و با چشم پوشى از مضمون دشنام گونه بيانيه شورا و به چشم نخوردن امضاى تنى چند از مطرح ترين اعضاى شورا كه ازمحكوم كنندگان نخستين اعلاميه آقاى اديب برومند بودند ،و قبلاًآنها را به اخراج تهديد كرده بودند ،موجب شد،بپندارم ،اعضايى كه اعلاميه مذكور را امضاء نكرده اند از شورا اخراج شده اند! ، تااينكه با انتشار اعلاميه پنج شنبه هفده ديماه شورا كه خبر ازتشكيل جلسه در منزل آقاى اديب برومند مى داد !!!با خبر شدم ،كسى اخراج نشده وشايعه اى بيش نبوده ،رئيس شورا واعضاء همچنان در جايگاه خود مستقر هستند!!!

هيچ اتفاقى نيفتاده ،جز اينكه مقامات امنيتى در شرايط مواجهه با تضعيف وتزلزل موقعيت آقاى اديب برومند ،بيم ناك از وقوع تغييراتى اساسى در جبهه ملى ،اجازه داده اند ايشان با هويدا كردن اسرار و گفتن نا گفتنى ها وبرگزاى جلسات شوراى جبهه ملى ايران در منزلشان ،نشان دهند ،جبهه ملى به عنوان سازمان سياسى مطرح در انظار داخلى وخارجى ،امكان فعاليت آزاد دارد !!!وخداى نا كرده ، سكان كشتى را به دست كسانى سپرده نشود كه اشخاصى كارساز باشند ،وبه هدايتشان جبهه ملى در مسير سربلند آزادى ورهايى ايران قرارگيرد!!!!!!

دكتر بهيه جيلانى جمعه ١٨ ديماه ١٣٩٣پاريس

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.