آنچه این روزها در پاریس میگذرد در گفتگو با بهیه جیلانی

سعید بهبهانی در برنامه روزانه خود در تلویزیون میهن گفتگوئی دارد با بهیه جیلانی در رابطه با اتفاقات اخیر در فرانسه

انتشار از: