چهارمين روز تجمع هموطنان اهوازی در اعتراض به آلودگي هوا

براي چهارمين روز مردم عليه آلودگي هوا و بي اعتنائي مسؤلين در بلوار ساحلی_ كيانپارس  امروز 23 بهمن تجمع كردند

بخش: 
انتشار از: