مصاحبه کامل ظریف با خبرگزاری NBC - به زبان انگلیسی