مجروح شدن سفیر آمریکا با چاقو در کره جنوبی - گزارش NBC

https://iranglobal.info/sites/default/files/x_lon_ambhospital_150305.mp4
انتشار از: