بیعت بوکوحرام با "دولت اسلامی" - CNN

https://iranglobal.info/sites/default/files/ir_1.mp4
انتشار از: