آخرین بخش فایلهای صوتی کنفرانس چهارم، 12 فایل

مهدی پرویز، علی پورنقوی، بهزاد کریمی، نادر عصاره، مجید زربخش، بهروز خلیق، مصطفی مدنی، پرویز نویدی، هرمز هوشمند، اکبر سیف، رئوف کعبی، مصطفی مدنی

 

 

مهدی پرویز

علی پورنقوی

بهزاد کریمی

نادر عصاره

مجید زربخش

بهروز خلیق

مصطفی مدنی

پرویز نویدی

هرمز هوشمند

اکبر سیف

رئوف کعبی

مصطفی مدنی

 

انتشار از: