عملیات ارتش عراق برای آزاد سازی تکریت - CNN

https://iranglobal.info/sites/default/files/bitrate2_6.mp4
انتشار از: