سفیر آمریکا بیمارستان را ترک گفت - CNN

انتشار از: