سفیر آمریکا بیمارستان را ترک گفت - CNN

https://iranglobal.info/sites/default/files/bitrate22_4.mp4
انتشار از: