به خدمت گرفتن نیرو توسط داعش - CNN

https://iranglobal.info/sites/default/files/bitrate2_8.mp4
انتشار از: