بزرگترین هواپیمای خورشیدی جهان عازم سفر شد - ARD

https://iranglobal.info/sites/default/files/tv-20150309-1217-3001.webm_.h264.mp4
انتشار از: