گزارش امیر دفتری از ابوظبی در مورد هواپیمای خورشیدی - CNN