ربوده شدن کارگران خارجی نفت در لیبی توسط داعش - CNN

https://iranglobal.info/sites/default/files/bitrate22_5.mp4
انتشار از: