ربوده شدن کارگران خارجی نفت در لیبی توسط داعش - CNN

انتشار از: