سخنرانی اولاند در مورد مرگ ورزشکاران این کشور - NBC

https://iranglobal.info/sites/default/files/x_lon_chopperhollande_150310.mp4
انتشار از: