باز پسگیری بیمارستان نظامی در تکریت از داعش توسط ارتش عراق

https://iranglobal.info/sites/default/files/bitrate2_12.mp4
انتشار از: