وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ -درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ

(ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮردي وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎد درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ) :ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ درﻳﺎﭼﻪ اورﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻬﺎي ﺟﻬﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲقرار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻫﺮ روز ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﺎزهاي از ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎ و ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ دوﻟﺘﻤﺮدان اﻳﺮان روﺑﻪ روﺳﺖ و اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﺒﻌﻴﺾ آﻣﻴﺰ دوﻟﺘﻤﺮدان اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮﻳﺘﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، اﻳﻨﺒﺎر ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ درﻳﺎﭼﻪ اورﻣﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ درﻳﺎﭼﻪ اورﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻬﺎي ﺟﻬﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲقرار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻫﺮ روز ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﺎزهاي از ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎ و ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ دوﻟﺘﻤﺮدان اﻳﺮان روﺑﻪ روﺳﺖ و اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﺒﻌﻴﺾ آﻣﻴﺰ دوﻟﺘﻤﺮدان اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮﻳﺘﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، اﻳﻨﺒﺎر ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ درﻳﺎﭼﻪ اورﻣﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺣﺪاث ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف و ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺳﺪ ﻫﺎ در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اورﻣﻴﻪ، اﺣﺪاث ﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺮاه و ﭘﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﺬر ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮي، ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺸﺎورزي در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎﭼﻪ اورﻣﻴﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻏﻠﻂ ﻋﻤﺮاﻧﻲ دوﻟﺘﻤﺮدان اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ و ﺗﺪﺑﻴﺮ در ﺧﺼﻮص ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺧﺸﻚ ﺷﺪن درﻳﺎﭼﻪ اورﻣﻴﻪ، ﺿﻤﻦ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر، اﻗﺪام ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻛﺜﻴﺮي از ﻣﻠﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺳﺮﻛﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺪﻧﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺧﺼﻮصوﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ اورﻣﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 

اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻲ ، وﻇﻴﻔﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﮔﺎه زﻳﺴﺖ ﻛﺮه در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﺳﺎل 1352 ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ و در ﺳﺎل 1354 از ﺳﻮي ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ(ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺳﻴﺮ ﻗﻬﻘﺮاﻳﻲ ﻧﺎﺑﻮدي و ﭘﺎك ﺷﺪن از روي ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻃﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻبﻫﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي ﻛﻪ در ﺳﺎل 1350 در ﺷﻬﺮ راﻣﺴﺮ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر 18ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ: «ﻃﺮﻓﻬﺎي ﻣﺘﻌﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮد…و ﺑﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮارزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻬﺪام آﻧﻬﺎ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ…

ویژه نامه مذکور، از لینک ذیل قابل داونلود می باشد.

 

داونلود وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ - درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ

 

منبع: 
ایمیل رسیده
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.