سخنرانی همسر اوباما در مورد جشن باستانی نوروز در کاخ سفید

انتشار از: