معلوم نيست منظور از «ما» در نوشته های «ایران گلوبال» کیاست؟

نامه ای به مسئول ایران گلوبال
می شود از دوستان ايران گلوبال بويژه کسانيکه در مديريت هستندبخواهی از ضمير ما استفاده نکنند مگر آنکه توضيح دهند که منظور از ماچه کسانی هستند و آيا آن کسان قبلاً با موضع انها توافق کرده اند؟ اين يک سنت ناميمون جنبش سياسی ايران است که کسانی دوست دارند از ضمير مااستفاده کنند وقتی موضع خودشان را اعلام می کنند.

می شود از دوستان ايران گلوبال بويژه کسانيکه در مديريت هستندبخواهی از ضمير "ما" استفاده نکنند مگر آنکه توضيح دهند که منظور از ماچه کسانی هستند و آيا آن کسان قبلاً با موضع انها توافق کرده اند؟ اين يک سنت ناميمون جنبش سياسی ايران است که کسانی دوست دارند از ضمير مااستفاده کنند وقتی موضع خودشان را اعلام می کنند. مثلاً يکی از افرادی که مقالات خود را در سايت ايران گلوبال در دعوای با اصلاح طلبان درج می کندمرتب از ضمطر ما برای بيان مواضع خود استفاده می کند و يا ديگری که مرتبضد يکی از سايت های اينترنتی در ايران گلوبال لجن پراکنی می کند از ضميرما استفاده می کند و معلوم نيست منظور از ما در نوشته های اين افراد کیاست. اگر منظور ايران گلوبال است که فکر نميکنم چنين نظراتی را مديريتايران گلوبال داشته باشد اگر منظور جنبش سياسی ايران است که بازهم چنيننظراتی را آن مجموعه ندارد مثلاً کسانی در جنبش سياسی ايران حتی اقایخاتمی را مرتجع و غيره می نامند اما وقتی نظر می دهند از ضمير "من"استفاده می کنند و اگر هم از ضمير "ما" استفاده کنند کار غلطی کرده اندمگر آنکه دقيق بگوطند ما چه افراد يا گروه های معينی است که چنين موضعیدارد وگرنه بايد به آنها تذکر داد از ضمير ما استفاده نکنند نه آنکهديگران هم اين سنت غلط را تکرار کنند و اشاعه دهند. بهتر است ايرانيان بويژه در جنبش سياسی ياد بگيرند که نظر فردی خود رابدهند و بگويند من چنين نظری را دارم حتی اگر يکنفر هستم. خيلی ها هم فکرمی کنند استفاده از ضمير "ما" نشانه تواضع است. اين هم از آن برداشت هایغلط در ميان ايرانيان از تواضع و فروتنی است که ای کاش روانشناساناجتماعی در ميان ايرانيان به اين انحراف بپردازند و از سوء استفاده هایسياستمدارانی که نظير استالين ها از ضمير ما استفاده می کنند و بجای مردمحرف می زنند جلوگيری کنند.

یکی از همکاران سایت

 

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
انتشار از: