گشایش نشست «دوستان سوریه» امروز یکشنبه 13 فروردین در استانبول