شوخی: پاپ اذعان میکند که او یک دایناسور است، وقتی که... -NBC

انتشار از: