شوخی: پاپ اذعان میکند که او یک دایناسور است، وقتی که... -NBC

https://iranglobal.info/sites/default/files/f_fh_pope_150205.mp4
انتشار از: