بحران سوریه: فرزندانمان در حال مرگ هستند - BBC

https://iranglobal.info/sites/default/files/bbc_news_-_syria_crisis_our_children_are_dying_and_have_no_graves.mp4
انتشار از: