مرگ دستکم 8 نفر پس از توفان شدید در جنوب اقیانوس آرام - NBC

انتشار از: