مرگ دستکم 8 نفر پس از توفان شدید در جنوب اقیانوس آرام - NBC

https://iranglobal.info/sites/default/files/die.mp4
انتشار از: