برخورد سنگین اتوبوس با ماشین ها در ترافیک - NBC

https://iranglobal.info/sites/default/files/nc_wildridebu_150304.mp4
انتشار از: