شاهزاده عربستان: گسترش اشغال عراق توسط ایران - BBC

https://iranglobal.info/sites/default/files/bbc_news_-_saudi_prince_iran_expanding_occupation_of_iraq.mp4
انتشار از: