تظاهرات خیابانی در برزیل بر علیه رئیس جمهوری - CNN

https://iranglobal.info/sites/default/files/bitrate2_19.mp4
انتشار از: