هیگ: بشار اسد امکان ادامه قدرت از راههای دیپلماتیک را ندارد