در مقایسه برای آمریکا ج. ا چالش بزرگتری است از داعش - NBC

https://iranglobal.info/sites/default/files/ir_2.mp4
انتشار از: