پیام رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت نوروز ۱۳۹۴

https://iranglobal.info/sites/default/files/70671922-23c0-4156-b288-0fbae23423a1.mp4
انتشار از: