اوباما به ایرانیان: معامله هسته ای میتواند به شما کمک کند

https://iranglobal.info/sites/default/files/bitrate2_22.mp4
انتشار از: