شورای امنیت سازمان ملل به جنگ داخلی در یمن می پردازد - ARD