پیام حزب کمونیست فرانسه به کنگره 14فدائیان خلق ایران(اکثریت)

پیام حزب کمونیست فرانسه به چهاردهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت). این پیام توسط حسن نادری خوانده شد.

بخش: 
انتشار از: