جمیل بایک ( PKK ) از آلمان پوزش خواست - ARD

https://iranglobal.info/sites/default/files/tv-20150409-2010-2101.webm_.h264.mp4
انتشار از: