فایل سخنرانی اتاق فرهنگ گفتگو(ایران در سال 91 به کجا خواهد رفت؟)

سخنرانان : کیانوش توکلی آغاز کننده بحث / رای من کو ، جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی ، اشکان و.....

مجریان برنامه : جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی ، مصطفی شکری و کیانوش توکلی 

انتشار از: