با من و میهنم / سرود ابرِ دشت

این سرزمین ستاره خیز
خیزاب هیچ جنونی ویرانش نخواهد کرد بانو
که ما و آن‌ها را طناب و دار و چرثقیل و درخت
ما و آن‌ها را تحمل درد و خون جگر
و روییدن از خاک
خاک گلگون به مثابه دشتی از شقایق‌ها


 

با من و میهنم

با من و میهنم چه رفته است ای ستاره از هنوز

با من و میهنم چه می‌رود ای ستاره از پارُ و از امسال و از مرگ

 

این هراس را از من و میهنم فرو شوی

که خیر قدم‌هایش ارزانی گورهاست و گورستان

قبرهاست و کفن ها

 

بر من و میهنم چه رفته است ای ستاره از هنوز

که این قحطِ دیرـ سال ِ دیرتر

دیریست گلو بر گمانم گرفته است

 

با من و میهنم چه رفته است

با من و میهنم چه می رود

که این ابلهان از بهار و دریا چه می‌دانند

و چه می‌دانند از شقایق‌ها

که هیهات مُردنشان در سر نیست

 

ما شاهدان این همه زمستانیم بانو

و این خواب بلند

آبستن طفلی از سلاله توفان است

و غم کهن

سینه نمی‌داند از کیست

می‌آید و در آن پهلو می‌گیرد

تو غمخوار بی خدشه شورها

کجای جنون را گرفته‌ای

که خواهش رنج را

لفظی شگفت به درمان دردمان می‌آید

گریبان خدا و خرقه باد را؟

 

این سرزمین ستاره خیز

خیزاب هیچ جنونی ویرانش نخواهد کرد بانو

که ما و آن‌ها را طناب و دار و چرثقیل و درخت

ما و آن‌ها را تحمل درد و خون جگر

و روییدن از خاک

خاک گلگون به مثابه دشتی از شقایق‌ها

 * * *

سرود ابرِ دشت

 

تنها سرود صلح باید بارید ای ابر دشت

تا ظلم فرو نشنید

تا ظلمت فرو بمیرد

تا عشق فرا آید

         و هر آینه ما برخواهیم خاست

هر آینه که مردمانمان طلب کنند آن موسم ِ مُقّرر را

آن موسمِ مُقرر

که انسان را خدای از خویشتنش ارزانی شود

و هر آینه تماشا و دیدار را

که ما هرگز طلب نکردیم میهنی این‌گونه پاره، پاره

میهنی پریشان و پُروَهم

میهنی غرقه به خون و دار و سنگ و درفشی سیاه

میهنی در افق های تاریک و بی پرنده

 

تنها سرود صلح باید بارید ای ابر دشت

که هر آینه آن همه آبی

در پرده به شب نشست

و شُکوه میهنم به خاک

 

تنها سرود صلح باید بارید ای ابر دشت

که امشب و هر شب

دیریست بر کمانه کلماتم

کتاب پر ترانه میهنم را می‌خوانم بلند

و می‌دانم که دل را خبریست در قفا

خبری که پایان شّر شب را می‌خوانَد با شروع شعله‌ای به صبح.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.