پرده آخر کودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم!

از تظاهرات دولتی روز 17 دی به بعد که در حقیقت پاسخ خامنه ای وکودتاچیان به خیزش سبز و ملیونی مردم ایران درمراسم به خاکسپاری مرحوم آیت الله منتظری و مراسم عاشورا بود تا روز 22 بهمن ماه ، تمام شواهد حکایت از این داشت که بیت کودتا به رهبری خامنه ای در روز 22 بهمن ، با تمام امکانات و تمامی نیروهای سرکوب گر و اراذل و اوباش حقوق بگیر، وارد میدان خواهد شد تا به مردم ایران وجهان ثابت نماید که گویا توانسته است جنبش سبز را سرکوب نماید و بر اوضاع مسلط شود .

از تظاهرات دولتی روز 17 دی به بعد که در حقیقت پاسخ خامنه ای وکودتاچیان به خیزش سبز و ملیونی مردم ایران درمراسم به خاکسپاری مرحوم آیت الله منتظری و مراسم عاشورا بود تا روز 22 بهمن ماه ، تمام شواهد حکایت از این داشت که بیت کودتا به رهبری خامنه ای در روز 22 بهمن ، با تمام امکانات و تمامی نیروهای سرکوب گر و اراذل و اوباش حقوق بگیر، وارد میدان خواهد شد تا به مردم ایران وجهان ثابت نماید که گویا توانسته است جنبش سبز را سرکوب نماید و بر اوضاع مسلط شود .

اعدام دوجوان بی گناه ایرانی در آستانه 22 بهمن ماه ، دستگیری های وسیع ومحاکمات سریع و صدور احکام اعدام وزندان های سنگین برای متهمین شرکت در خیزش عاشورا ، همه گویای ای واقعیت بود که رهبرقاتل شمشیر را از رو بسته است و در نظر دارد که با تشدید رعب و وحشت در جامعه ، ملیون ها هوادار جنبش سبز را در روز 22 بهمن ماه زمین گیر کرده وآنگاه با عبوردادن نیروهای خود از یک دالان پلیسی- امنیتی ، در میدان آزادی تهران ، پیروزی خود را برجنبش سبز جشن بگیرد و از سیاهی لشکری که با صرف ملیون تومان از پول مردم بینوا درآنجا گرد آمده اند برای ولایت خود "بیعت" بگیرد .

پس از خیزش سبز و ملیونی عاشورا ، بموازات فعالیت ستاد سرکوب وایجاد رعب و وحشت ، ستاد تبلیغات و شایعه پراکنی کودتاچیان نیز وارد کار زار شد و توسط عوامل خود درمیان مردم چنین شایع کردند که گویا روز 22 بهمن ، روز سرنگونی جمهموری اسلامی است !! شایعه بی پایه واساس "سرنگونی رژیم در روز 22 بهمن" که در ستاد تبلیغات و شایعه پراکنی کوتاچیان تهیه و تنظیم شده بود ، در روزهای پیش از 22 بهمن ماه به سرعت در میان مردم جان به لب رسیده ی ایران دهن به دهن گشت و تا به آنجا بالا گرفت که حتی برخی از مخالفان جمهوری اسلامی نیزبا ساده لوحی تمام در دام توّهم سازی کودتاچیان گرفتار شدند و ناخود آگاه بدنبال تبلیغ شعار"سرنگونی رژیم در روز 22 بهمن " روان شدند !! ناگفته نماند که پاره ای ازتلویزیون ها و رسانه های خبری خارج از کشور که بدون شک عوامل جمهوری اسلامی در آنها نفوذ دارند ، بدون شناخت ازماهیت و موقعیت جنبش آزادیخواهانه و مدنی مردم ایران ، غیر مسئولانه در دامن زدن و ترویج شایعه "سرنگونی" در روز 22 بهمن ماه نقش مهمی داشتند ، غافل از آنکه جنبش سبز و مدنی مردم ایران که بر پایه ی خواسته های حقوق بشری ملت ایران استوار گشته و به پیش می رود با یک کودتا که درعرض چند ساعت ، قدرت سیاسی را از دست گروهی بیرون می آورد وبه گروه دیگری منتقل می سازد تفاوت دارد .

سرانجام لحظه موعود "سرنگونی" یعنی همان توّهمی که کودتاچیان در هفته ها و روزهای پیش از 22 بهمن به آن دامن زده بودند فرا رسید ! و هنوز درروز22 بهمن آفتاب غروب نکرده بود که "مرگ" جنبش سبز ایران در صدا وسیمای دروغ پرداز ولایت فقیه ، توسط کودتاچیان اعلام شد ، و جالب اینکه در این میان ، همان مخالفان ساده لوح جمهوری اسلامی نیز که خود را برای "سرنگونی" جمهوری اسلامی در روز22 بهمن ماه آماده کرده بودند نیز در اینجا و آنجا ، پیروزی حکومت اسلامی و شکست جنبش سبز را زمزمه کردند !! و همپای خامنه ای و صدا و سیمای اش به پراکندن یأس و ناامیدی در دل مردم سلحشور ایران ، که هشت ماه است پنجه در پنجه ی ولایت فقیه افکنده اند پرداختند .

کسانی که همراه وهمصدا با بیت کودتا منتهی در لباس اپوزیسیون و مخالف جمهوری اسلامی ، ناجوانمردانه با هدف تخریب جنبش سبز ، این روزها مشغول پاشیدن تخم یأس و بدبینی و ناامیدی در میان مردم ایران هستند بدانند که رستاخیزملی و سراسری ایرانیان در روز 22 بهمن ماه نه تنها شکست نخورده است بلکه این جنبش صفحه ی دیگری را بر مقاومت دلیرانه ی ملت ایران در مقابل کودتاچیان بیت رهبری افزوده است . ساده لوحانی که خود را در صفوف آزادیخواهان ایران جا زده اند و به امید "سرنگونی" سریع جمهوری اسلامی ، درخارج از کشورو به دور از صحنه های اصلی پیکار جنبش سبز با شریعت مداران تا دندان مسلح ، چند صباحی پرچمی را در هوا تکان داده اند بدانند که ملت بزرگ ایران ونسل جوان وخردمند این کشور که امروزه برای حاکم شدن برسرنوشت خویش در قالب خیزش های سبز بپا خاسته است ، در طول یک قرن گذشته ، تجربه ی دو انقلاب و دهها قیام را در کوله بارخود دارد و با توجه به شکست های گذشته ، این بار می داند که راه پر پیچ وخم مبارزه با دیکتاتوری خون ریز ولایت فقیه را برای رسیدن به سرمنزل آزادی ، استقلال ، عدالت اجتماعی ، و تأسیس یک دولت ملی و مدرن و برآمده از اراده ملت ، می بایستی چگونه طی نماید .

سیاهی لشکر مزدوران جیره خواردر میدان آزادی که به خرج دولت و با صدها اتوبوس از اطراف واکناف کشور برای به نمایش گذاشتن قدرت جمهوری اسلامی در روز 22 بهمن به تهران صورت گرفت ، نمی تواند صورت معادله ی 95 درصد ناراضی 5 درصد راضی را تغییر دهد و ذره ای یأس وتردید در دل 95 ناراضی ایرانی ایجاد نماید . کسانی که برای ناامید ساختن 95 درصد ناراضی ایرانی و خانه نشین کردن آنان ، سیاهی لشکر میدان آزادی را در روز 22 بهمن ماه به رخ مردم می کشانند ، بهتر است نگاهی هم به صدها صحنه از مقاومت مردم در کوچه ها و خیابانهای تهران وشهرستانها بیندازند و ببیند که چگونه ملیونها زن ومرد دلاور ایرانی علیرغم تهدید های خامنه ای وسرداران کودتاچی اش برای خانه نشین کردن آنان ، در روز 22 بهمن ماه جان برکف وبا مشت های گره کرده ، دوباره آزادی را فریاد زدند و مرگ بر دیکتاتور را. اینکه این مردم سلحشور بخاطر حجم سنگین نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی نتوانسته اند در میدان آزادی راه پیدا کنند آیا این نشانه ضعف و یا شکست جنبش سبز است و پیروزی خامنه ای !؟ عاقلان دانند.

و سخن آخر اینکه ، رستاخیز سبز ایرانیان در روز 22 بهمن ماه یکبار دیگر به اثبات رساند که این جنبش درطی هشت ماه گذشته و در مواجهه با لشکر اراذل واوباش ولایت فقیه به اندازه کافی روئین تن شده و در دل ایرانیان ریشه دوانده است که خامنه ای و سرداران کودتاچی اش دیگر نتوانند آنرا ریشه کن سازند ، و این همه جار وجنجال و نمایش قدرت پوشالی و پاشیدن بذر یأس و نامیدی در دل مردم ، همه ناشی از ترس و وحشت بیت کودتا و اراذل و اوباش پیرامون او از این جنبش رشد یابنده است چرا که آنها خود بهتر از هرکس دیگری به عمق نارضایتی ها و خشم وتنفرمردم ایران نسبت به قبیله وحشی ولایت فقیه واقف هستند و از حجم جنایات و تبهکاری هائی که خود طی 31 سال گذشته در این سرزمین مرتکب شده اند آگاهی دارند.

به کوری چشم ذوب شدگان در چاه جمکران و علیرغم تمام دسیسه های کودتاچیان جانور صفت ، جنبش مدنی و ملی مردم ایران زنده است و با سرفرازی کامل ، رو در روی مخوف ترین و درعین حال کثیف ترین فاشیسم مذهبی عصر حاضر ایستاده است و عزم خود را برای تسخیر تدریجی و گام به گام خاک ریزهای ولایت فقیه جزم کرده است . کسانی که خیزش های سبزکنونی ایران را که درحقیقت رنسانس باشکوه ایرانیان است برای رهائی از تمامی جلوه های کهنگی و عقب ماندگی ، در ذهن خویش تا حد یک کودتای سریع السیر برای تصرف قدرت سیاسی تنزل داده و منتظر بوده اند که در روز 22 بهمن ماه تکلیف حکومت اسلامی یکسره شود و حال که نشده است لب به شکوه وشکایت گشوده اند ، خوب است بیاد داشته باشند که رستاخیز ملی ایرانیان ، رستاخیزی است ملی و مدنی و عاری از خشونت که در تکامل خود رسالت بزرگ بازسازی فرهنگ ایرانی – حقوق بشری را برعهده دارد . باور ندارید ؟ فقط چند هفته صبرکنید تا خیزش سبز جوانان ایران زمین را در شعله های سرخ چهارشنبه سوری مشاهده کنید و به عمق ریشه های این رستاخیز پی ببرید . آنان که این روزها در گوش مردم ایران آیه های یأس وشکست می خوانند در مراسم چهارشنبه سوری امسال ، قدرت ، عظمت و گستردگی خیزش سبز دیگری را شاهد خواهند بود . خامنه ای و سرداران وحشی اش نیز که از پوزه ی کثیف شان خون جوانان وطن میچکد ، از هم اکنون خود را برای خاموش کردن هزاران هزار شعله ی سبزی که امسال با شعار مرگ بر دیکتاتور درهر کوچه و خیابان تهران و شهرستانها و روستاهای ایران زبانه خواهد کشید آماده سازند ! درآن روز دنیا خواهد دید که چه کسی مرده است ؟ خامنه ای و سرداران کودتاچی اش یا جنبش سبز و سرتاسری ملت ایران ؟

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.