لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم

و این همان خوابی است که بیت رهبری ولایت فقیه برای مردم ایران و خیزش سبز آنان دیده است تا در فردای 22 بهمن ، پیروزی لشکر اسلام را برکفار و دشمنان اسلام ، دربوق های دروغ پرداز خود بدمد و عوام جاهل را بزیر پرچم پاره پاره ی ولایت فقیه فرا خواند !!

درزندگی ملت ها ، لحظات حساس و تاریخی وجود دارد که اگر این لحظات درست ارزیابی نگردند و در پاسخ دهی به ضرورت های این لحظات غفلت شود ، چه بسا که همین غفلت می تواند نتایج فاجعه باری را برای ملتی به ارمغان آورد که حتی نسل های آینده نیز می بایستی تا سالیان دراز، تاوان غفلت پدران خود را بپردازند ، کما اینکه سرنوشت تیره و تاری که برای نسل های پس از انقلاب 22 بهمن ماه 57 رقم زده شد ، نتیجه ی غفلت نسلی بود که اینک گرد پیری بر رخساره اش نشسته است و بسیاری ازآنان برغفلت خویش در شکل گیری حکومت خون وجنون اسلامی معترف اند ، نسل پیری که درایام جوانی ، آنقدر درآرمانهای دینی و غیر دینی خود غوطه ورگردیده بود که تولد و رشد هیولای آدمی خوارحکومت شریعت مداران اسلامی را ندید و یا دید و آنرا زود گذر ارزیابی نمود و یا به امیدی واهی دل در گرو اتحاد با این هیولای وحشی بست ! وتاریخ اینک یکبار دیگر، لحظه ی سرنوشت سازدیگری را در مقابل مردم ایران و نسل جوان این کشور قرار داده است ، تا این بار پاسخ ملت ایران و نسل جوان این کشور که برای آزادی وعدالت و زندگانی بی تبعیض ، در مقابل غداترین وکثیف ترین حکومت روی زمین قد برافراشته است ، به این لحظه تاریخی چه باشد ؟

صورت مسئله کاملاً روشن است : جبهه ارتجاع و فاشیسم برآمده از چاه جمکران ، برای درهم کوبیدن رستاخیز ملی ایرانیان که طی هشت ماه گذشته ، در قالب جنبش سبزسربلند کرده و جان تازه ای را در کالبد تکیده ی ایرانیان دمیده است ، نقشه های پلید وخون آلودی برای روز 22 بهمن ماه ترسیم کرده اند که این نقشه ها را فقط و فقط با ظهور یک اراده ملی و حضور ملیونی وسرتاسری مردم ایران در خیابانهای تهران وشهرستانها و برپا کردن یک قیام ملی وسرتاسری در مقابل نمایش دولتی ، می توان درهم شکست ، مارزخمی بیت رهبری که بر اثر خیزش های پی درپی مردم ایران در ماههای گذشته به خود می پیچد ، در روز 22 بهمن ماه ، تمامی نیروهای سرکوب گر و اراذل واوباش را در هیأت "امت اسلام" در سرتاسر ایران وارد میدان خواهد کرد تا بدین وسیله "مشروعیت و پایگاه مردمی" خود را به مردم ایران وجهان نشان دهد و همین به اصطلاح "مشروعیت" را وسیله ی توجیه جنایات بعدی خویش نماید .

روز 22 بهمن برای کودتاچیان نابکار، روز ترمیم کشتی به گِل نشسته ی ولایت فقیه وبیعت با سید علی خامنه ای است ، علاوه براراذل واوباش داخلی ، تمامی تروریستها و آدم کشان در کشورهای عربی و اسلامی ، ازحزب الله لبنان و جهاد اسلامی فلسطین وجیش المهدی عراق گرفته تا دزدان دریائی سومالی و طالبان افغانستان و تجزیه طلبان شیعه یمن ، همگی برای بیرون کشیدن کشتی شکسته ی جمهوری اسلامی از گِل ولای حکومت جهل وجنایت اسلامی وبیعت با ناخدای فرتوت و درحال مرگ آن ، به ایران فرا خواننده شده اند تا "قدرت" خویش را به رخ مردم ایران وجهان بکشانند و در فردای 22 بهمن ماه خاک در چشم مردم ایران و جنبش سبز بپاشند که : قدرت امت اسلام و هیبت ولایت را دیدید !! پس دیگر از خانه هایتان بیرون نیایئد که کشتی بان ولایت فقیه را سیاستی دگرآمده است و اگر توبه نکنید شمشیرهای آخته سربازان امت اسلام در هر کوی وبرزن در انتظار شما است ، آنچنانکه دیدید و چشیدید طعم شمشیر سپاهیان اسلام در سالهای 60 !!

و این همان خوابی است که بیت رهبری ولایت فقیه برای مردم ایران و خیزش سبز آنان دیده است تا در فردای 22 بهمن ، پیروزی لشکر اسلام را برکفار و دشمنان اسلام ، دربوق های دروغ پرداز خود بدمد و عوام جاهل را بزیر پرچم پاره پاره ی ولایت فقیه فرا خواند !!

باند فاسد نظامی – امنیتی خامنه ای که آفتاب عمرش برلب بام رسیده است ، گیریم که در روز 22 بهمن ماه ، تمامی اراذل و اوباش جیره خوار و تروریست های منطقه را برای بیعت با خود و پشتیبانی از ولایت خون ریز فقیه ، وارد صحنه سازد ، تعداد این مزدوران ذوب شده در ولایت فقیه روی هم چقدر است ؟ 100 هزار ؟ 300 هزار ؟ 500 هزار ؟ آیا اینها در مقابل 70 ملیون ناراضی ایرانی رقم مهمی است ؟ در شهر 12 ملیونی تهران ، کشاندن 500 هزار نفر از اطراف و اکناف ایران به میدان آزادی آنهم با وعده و وعید و تهدید و استفاده از امکانات دولتی کار دشواری است ؟ بدون شک این تعداد در مقابل سیل ملیونی مردم ایران قطره ناچیزی بیش نیست ، اگر که سیل خروشان مردم ، حساسیت زمان و پاسخ گوئی به ضرورت های آن را احساس نماید و مانند هشت ماه گذشته ، درپیکره ی سبز وحدت ملی ایرانیان ، برای برچیدن دستگاه خون ریز ولایت فقیه وجدا نمودن دین از دولت به حرکت در آید .

هرگونه سستی و ترس و هرگونه شک وتردیدی در مورد برپا کردن یک قیام ملی و سرتاسری در روز 22 بهمن ماه ، برای دفاع ازرستاخیز سبز ملت ایران ، می تواند به از دست رفتن تمام دستاوردهای خیزش های ماههای اخیر و پایمال شدن خون صدها جوان و از جان گذشتگی ها و فداکاری های هزاران زن ومردی گردد که طی هشت ماه گذشته ، مورد شکنجه وآزار و تجاوز قرار گرفتند . جبهه فاشیستی بیت کودتا ، به رهبری خامنه ای برای روز 22 بهمن ماه ، خواب های سیاه وخون آلودی را برای مردم ایران دیده است که این خواب ها را فقط و فقط با حضور واعتراض ملیونی وسرتاسری مردم در تهران وشهرستانها می توان آشفته ساخت و جنبش مدنی مردم ایران را به مرحله ای بالاتر ارتقاء داد.

حرف آخر اینکه ، اگر نمایش دولتی خامنه ای و ولایت فقیه در روز 22 بهمن با موج سبز و ملیونی مردم ایران درهم شکسته نگردد و آدم کشان وحشی و ضدبشر قادر گردند که ادعای "مشروعیت و پشیبانی مردمی" نمایند ، بی هیچ تردیدی در فردای 22 بهمن ، دستگیری های وسیع ، شکنجه ها و تجاوزها و اعدام ها ، سیر صعودی خواهد گرفت و مار زخمی ولایت فقیه ، به هیچکس و هیچ چیزی رحم نخواهد کرد و هرکس را که طی هشت ماه گذشته قدمی در راه آزادی خویش و میهن خود برداشته است از زهر خویش بی نصیب نخواهد ساخت .

آقایان موسوی و کروبی و خاتمی بدانند که اگر مار زخمی و زهرآگین ولایت ، تا به امروز آنان را از پای در نیاورده است فقط و فقط به بخاطر حضور سبز و فعال و ملیونی مردم ایران در خیابانهای تهران و شهرستانها بوده است ، و اگر این جنبش افول نماید و شکست بخورد[که چنین روزی مباد] خود این آقایان نیز در شمار نخسین کسانی خواهند بود که در پیشگاه حکومت ولایت فقیه قربانی خواهند شد . بنابراین در این لحظات حساس وسرنوشت ساز، هرگونه مماشت و سازشی با مارزخمی ولایت فقیه ، بمثابه جدا شدن از ملت بپاخاسته ایران است که هم اینک این مار زخمی را نشانه رفته است . هرگونه عقب نشینی در مقابل مار زخمی ولایت فقیه ، نتیجه اش پیش روی این جانور وحشی و خطرناک و از پای درآوردن زنان و مردان آزادیخواه این سرزمین خواهد بود . امان اش نباید داد که ضرورت مرحله ای خیزش سبز 22 بهمن ماه ، تمرکز بر کوبیدن سراین مار زخمی است . کسانی که خامنه ای قاتل و دستگاه خون ریز ولایت فقیه را "ساختار" به حساب می آورند و از مردم ایران می خواهند که ساختار را نشکنند و در روز 22 بهمن ماه بهانه ای بدست نیروهای انتظامی برای حمله به مردم ندهند !! خوب است بیاد بیاورند که هشت ماه پیش ، در آن هنگام که هنوز هیچ صحبتی از ساختار در میان نبود و مردم در "راهپیمائی سکوت" فقط شمردن رأی خود را مطالبه می کردند ، وحشیان بیت ولایت و کودتا با مردم متمدن و مسالمت جوی تهران چه کردند ؟! پس به هوش آیید و با این توصیه ها سرخود و ملت را بر باد ندهید که مار زخمی ولایت فقیه اگر از این مهلکه جان سالم بدر برد به هیچکس حتی به خود شما نیز رحم نخواهد کرد .

20 بهمن ماه 1388

9 فوریه 2010

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.