استراتژی کودتاچیان: خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن

بردار کردن آرش رحمانی پور و محمد رضا زمانی ، دوجوان بی گناه ایرانی ، در ذهن من و شاید بسیاری از شما ایرانیان ، می تواند داستان باسنانی ضحاک ماردوش ، آن پادشاه ستمگر را تداعی کند که خوراک روزانه مارهای روئیده بر شانه های اش مغز دو جوان ایرانی بود

بردار کردن آرش رحمانی پور و محمد رضا زمانی ، دوجوان بی گناه ایرانی ، در ذهن من و شاید بسیاری از شما ایرانیان ، می تواند داستان باسنانی ضحاک ماردوش ، آن پادشاه ستمگر را تداعی کند که خوراک روزانه مارهای روئیده بر شانه های اش مغز دو جوان ایرانی بود . آنچنانکه در داستان باستان آمده است : برای زنده ماندن ضحاک ، جلادان دربار می بایستی که هر روز در کوی برزن به کمین می نشستند ، دو جوان را از بهترین ها و سالم ترین ها می ربودند و می کشتند و مغز سرآن دو جوان را خوراک مارهای روئیده بر شانه های ضحاک میکردند ، تأخیر در رساندن مغز جوانان قربانی برای مارهای گرسنه ی روئیده برشانه های ضحاک ، می توانست آن دو مار گرسنه را برای خوراک ، به سمت مغز ضحاک ستمگر بخزاند و مغز او را طعمه خود سازد . و دنباله داستان که : مردم ایران زمین پس از اینکه سالها شاهد قربانی شدن تدریجی جوانان خود بودند ، کارد به استخوان شان میرسد و سرانجام با آهنگری بی نام و نشان که چند فرزند جوان اش طعمه مارهای ضحاک شده بوده است ، هم دست و هم داستان می شوند و برضد ضحاک ستمگر می شورند و با قیامی دلیرانه ، ضحاک و جلادان پیرامون اش را به سزای جنایات شان می رسانند .

در آستانه خیزش بزرگ و تاریخی مردم ایران به مناسبت 22 بهمن ماه ، چه شباهت های نزدیکی بین داستان باستان ضحاک ماردوش و خامنه ای و حکومت اسلامی اش وجود دارد ، با این تفاوت که اگر خوراک مارهای ضحاک ستمگر درعهد باستان ، روزانه مغز دو جوان ایرانی بوده است ، در قرن 21 و درعصرتمدن جوامع بشری ، گوئی که دیگر مغز دو جوان ایرانی ، کفاف گرسنگی مارهای روئیده بر شانه های سیدعلی خامنه ای را که اینک تبدیل به اژدهای هفت سرشده اند نمی دهد ، که گاهی روزانه می بایستی صد و دویست جوان ایرانی قربانی گردند و مغزشان خوراک اژدهای بیت رهبری و حکومت ولایت فقیه گردد( سالهای دهه 60 را از یاد نبرید و به حافظه نسل جوان امروزایران منتقل سازید که همین جانیانی که امروزه جوانان بی گناه ایرانی را تک تک و یا دوتا دوتا و سه تا سه تا قربانی می کنند ، در روزهای سیاه سالهای دهه 60 ، روزانه صد صد و دویست دویست از جوانان بی گناه این آب وخاک را با اتهامات واهی "منافق و مرتد و محارب و مفسد فی الارض و جاسوس وطاغوتی" وغیره وغیره به جوخه های اعدام سپردند )

در آستانه خیزش باشکوه 22 بهمن که درحقیقت می تواند بمثابه یک همه پرسی برای تعیین تکلیف رژیم ضحاکی جمهوری اسلامی باشد ، ترس و وحشت سرتا پای خامنه ای و تمامی جلادان پیرامون او را فرا گرفته است چرا که آنان خود بهتراز هرکسی می دانند که طی 31 سال گذشته با این ملک وملت چه کرده اند . آنان خوب می داند که ملت ایران پس از 31 سال تحمل جور وستم و از دست دادن هزاران هزار جوان ، امروز در این سرزمین بلا دیده ، نسل جوانی از تبارهمان کاوه آهنگر بی نام ونشان ، یعنی همان کسانی که هزاران هزار جوان را در سالهای حکومت اسلامی از دست داده اند ، کارد به استخوان شان رسیده و دیگر نمی خواهند فردا و پس فردا شاهد قربانی شدن تدریجی جوانان شان باشند ، و برای پایان بخشدن به این دور وتسلسل جنایت و آدم کشی است که به حرکت درآمده اند. سیدعلی خامنه ای که امروزه در هیأت ضحاک زمان ظهور کرده و برتخت ولایت نیمه خدائی و پیغمبری و امامی تکیه زده است ، بهتر ازهرکس دیگری می داند که شمارش معکوس برای سرنگونی ولایت اش ، از آن روز که بر کودتای خونین انتخاباتی احمدی نژاد مُهر تأیید زد و صدای اعتراض مسالمت آمیز ملیون ها ایرانی را در خیابانها با گلوله و شکنجه و تجاوز پاسخ داد ، آغازگردیده است .

در آستانه 22 بهمن ماه درست مانند جانوری وحشی و به دام افتاده در گودالی عمیق که برای نجات خویش به همه چیز و همه کس چنگ می زند ، دستگاه ولایت مطلقه فقیه برای برون رفت از بحران عمیقی که خود آنرا بوجود آورده است ، دیوانه وار به همه جا و همه کس حمله میکند و هرروز که می گذرد صفحه جدیدی را بر پرونده سیاه خود اضافه می کند . کودتاچیان که طی هشت ماه گذشته بر اثر خیزش های پی درپی مردم ایران به نفس افتاده اند ، برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر ، ترساندن مردم و در نهایت خانه نشین کردن آنان در روز 22 بهمن ماه ، این روزها ارتکاب هیچ جنایتی دریغ نمی ورزد .

اعدام ها و ترورهای خیابانی اخیر ، دادگاههای مسخره و اعتراف گیری های مسخره تر از آن ، تهدید به قتل و ترور از بالای منابرامامان جمعه ! رجز جوانی های سرداران شکست خورده بیت کودتا که " در روز22 بهمن کوچکترین حرکت مخالفی را در نطفه خفه خواهند ساخت" ! تلاش پاره از خواص در پشت پرده ، برای ساخت و پاخت با خامنه ای و بیت کودتا به منظور ایجاد تفرقه در صفوف جنبش سبز و غیره همه حکایت از این دارد که کابوس خیزش 22 بهمن ماه ، تعادل جبهه ولایت فقیه را برهم زده و آنان را برآن داشته است که برای خانه نشین کردن مردم و نیروهای مخالف و درنهایت در هم شکستن خیزش مردم دراین روز به هر وسیله ای چنگ بزنند .

22 بهمن امسال ، برای هردو طرف ، هم برای مردم ایران که هشت ماه است آزادی ، استقلال ، عدالت اجتماعی و جامعه بی تبعیض را فریاد می زنند و هم برای باندهای مافیائی حکومت اسلامی که 31 سال است کشور و ملت ایران را به گروگان گرفته اند ، به نقطه ای حساس و سرنوشت ساز تبدیل شده است . بیت کودتا به سرکردگی خامنه ای – احمدی نژاد با کشاندن جیره خواران خود به میدان و گسیل دهها هزاربسیجی واراذل و اوباش چماق داردرروز 22 بهمن ماه ، می خواهد مشروعیت نداشته ی خود را به رُخ مردم ایران و جهان بکشانند و تمام جنایات و تبهکاری های خود را در لوای به اصطلاح حمایت "مردمی" از جمهوری اسلامی بپوشانند . سرداران ولایت فقیه از چند هفته قبل جنگ روانی شدیدی را علیه مردم ایران آغازکرده و اعلام داشته اند که بیش از 70 در صد از نیروی جنبش سبز را دستگیر و سرکوب کرده اند و از 30 درصد باقی مانده در 22 بهمن ماه هیچ کاری ساخته نیست و اگر این تعداد اندک هم در روز 22 بهمن ماه سربلند کنند به سختی سرکوب خواهند شد !

اعدام شتاب زده ی آرش رحمانی پور و محمد رضا زمانی در روزهای اخیر که هیچگونه ارتباطی با وقایع اخیر نداشته اند ، تقاضای اعدام چند تن از دستگیرشدگان خیزش عاشورا و براه انداختن دادگاههای مسخره و پخش آن از طریق رسانه های حکومت اسلامی ، همه وهمه در چهارچوب ایجاد فضای رعب و وحشت به منظور خانه نشین کردن مردم و زمین گیر ساختن جنبش سبز در روز 22 بهمن است . خامنه ای و سرداران اش برای ترساندن مردم و خانه نشین ساختن آنان در روز 22 بهمن ماه ، حتی نوع جرائم ملیون ها مردمی که در این روز دست به اعتراض خواهند زد را از پیش تعیین کرده و برای ترساندن آنان از شرکت در خیزش مسالمت آمیز و مدنی به انواع تهدید ها متوسل شده اند .

اگر به مراسم دادگاه و اعتراف های برخی از متهمین که در روزهای اخیر از رسانه های حکومت اسلامی پخش شده است توجه کنید ، می توانید از زبان کسانی که به اسارت رژیم درآمده اند بشنوید که دستگاه قضائی و امنیتی ولایت فقیه که این روزها به عنوان بازوی کودتاچیان کار میکنند ، چه اقداماتی را جرم به حساب می آورند و مستوجب مجازات میدانند ، در حقیقت خامنه ای و دستگاه قضائی و امنیتی اش ، چند روز مانده به خیزش بزرگ 22 بهمن ماه با زبان متهمین و دستگیر شدگان خیزش های اخیر سخن می گوید و با زبان این متهمین اسیر، برای مردم ایران پیغام می فرستد که اگر در مراسم دولتی 22 بهمن ماه به صفوف بسیج و اراذل و اوباش حکومتی نپیوندید و برای اعتراض به حکومت اسلامی ، از خانه های خود خارج شوید در هر صورت به هر اقدامی که دست بزنید جرم محسوب می شود و این جرم حتی می تواند شما را در مظان اتهام "محارب" قرار دهد .

نگاه کنید به پاره از"جرم" هائی که برخی از دستگیرشدگان وقایع اخیر با متهم شدن به آن "جرم ها"!! ، در دادگاه عدل اسلامی "محارب" شناخته شده و محاکمه و محکوم شده اند :

"در خیابان چند بار بوق زدم"

"بعضی شب ها روی پشت بام رفتم وشعار الله اکبر دادم"

"به دوستم تلفن کردم و برای رفتن به تظاهرات با او قرار گذاشتم"

" در تظاهرات شعار مرگ بر دیکتاتور دادم"

" از دست نیروهای انتظامی فرار کردم"

"در روزعاشورا با دوستم برای خوردن آش نذری رفتیم ولی آش تمام شده بود"

" از تظاهرات چند تا عکس گرفتم و برای سایت های ضدانقلاب فرستادم"

"قصد تضعیف رهبری و ارزش های انقلابی و اسلامی داشتم"

و دهها نمونه دیگر از این قبیل "جرم" ها !! و بدین ترتیب دستگاه قضائی و امنیتی ولایت فقیه ، ملیون ها ایرانی که قرار است یکبار دیگر در روز 22 بهمن ماه فریاد آزادیخوانه خود را به گوش جهانیان برسانند پیشاپیش در ردیف مجرم ومحارب قرار داده است . و با وارد کردن چنین اتهام سنگینی از قبل ، کودتاچیان قصد دارند که با ترساندن مردم و تشدید فضای رعب و وحشت ، درغیاب مردم ، میدان ها و خیابانهای تهران و شهرستانها را برای جولان دهی اراذل و اوباش و نیروهای بسیجی و سایر جیره خواران و خانواده های آنان آماده سازد و بعد هم با نمایش این تظاهرات دولتی در رسانه های داخلی و خارجی ، ادعای مشروعیت و حمایت مردمی نماید !! این توطئه ی کثیف کودتاچیان را با شرکت ملیونی خود در خیزش بزرگ و تاریخی 22 بهمن ماه می توان درهم شکست .

بدون تردید مردم سلحشور ایران که طی هشت ماه گذشته ، دردها و رنج های فروانی را در راه آزادی خود تحمل کرده اند از آزمون بزرگ وتاریخی 22 بهمن ماه نیز مانند روزهای قدس و 13 آبان و 16 آذر و عاشورا ، سربلند بیرون خواهند آمد و رستاخیز ملی خود را در روز 22 بهمن ماه به مرحله ی بالاتری ارتقاء داده و یک گام دیگر به پیروزی نهائی نزدیک تر خواهند شد . نسل جوان ایران زمین بدون شک در روز 22 بهمن ماه درس دیگری و شکست خفت بار دیگری را بر سیدعلی خامنه ای وجبهه فاشیست های جنایتکار تحمیل خواهند کرد و به آنان نشان خواهند داد که این مردمی که امروز برای آزادی خویش و پاک ساختن سرزمین خود از لوث وجود ضحاکان قیام کرده اند ، فرزندان همان آهنگر بی نام و نشان اند که امروزه کارد ظلم وستم حکومت اسلامی به استخوان شان رسیده است .

و نکته آخر اینکه هرگونه تعلل و سستی و تفرقه افکنی از جانب پاره ای از "خواص" و شخصیت ها که این روزها سخن از"وحدت ملی در چهارچوب نظام وقانون اساسی" برای برون رفت از بحران می رانند از پیش محکوم به شکست و رسوائی است ، خواص باید بدانند که در چهارچوب نظام و قانونی که از سرتا پای آن خون ملت ایران جاری است و اتفاقاً مردم این سرزمین برای برچیدن آن بپا خاسته اند هیچ وحدتی نمی تواند تحقق یابد . وحدت ملی مردم ایران برای کسب آزادی های فردی و اجتماعی ، برای تأسیس یک دولت دمکراتیک وملی و مستقل از غارتگران روس و چین و سایر غارتگران خارجی ، برای تدوین یک قانون اساسی بی تبعیض بر اساس جدائی دین از سیاست ، عملاً از هشت ماه پیش تا به امروز، خود را در هر خیزشی نشان داده است .

"خواص" اگر ازکمترین درایت سیاسی برخوردار باشند و پرونده سیاه جمهوری اسلامی را ورق بزنند به سادگی درخواهند یافت که هیولای آدمی خوار ولایت فقیه در راستای بسط و تحکیم قدرت مطلقه و فاشیستی ولی فقیه ، حتی به خدمت گزاران جمهوری اسلامی نیز رحم نخواهد کرد و پس از هرسازش و ساخت و پاختی ، آنان را در لای چرخ دنده ی ساختار فاشیستی خود له خواهد کرد ، خواص خوب است که به لیست "خواص" قربانی جمهوری اسلامی نگاهی بیندازند و درس عبرتی بگیرند که این رژیم حتی به صادق ترین خدمت گزاران خود نیز رحم نکرده است . و "خواص" اگر براستی بدنبال یافتن راهی برای خروج ازبحران و نجات خویش می گردند بهتر است که هرچه زود تر صف خود را خامنه ای وسایر جنایتکاران جدا سازند و به دامن ملت ایران پناه آورند و از خواسته های انسانی مردم که توسط مشتی تبهکار پایمال شده است حمایت کنند. خیزش بزرگ وبا شکوه 22 بهمن ماه که چند روز دیگر ایران را به لرزه درخواهد آورد شاید بهترین فرصت را برای تمام کسانی که فریب خورده و درتارهای عنکبوتی حکومت خون و جنون ولایت فقیه گرفتارشده اند باشد که راه خود را از بیت جنایتکار خامنه ای جدا ساخته و به صفوف مردم ایران بپیوندند .

14 بهمن ماه 1388

3 فوریه 2010

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.