ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﭘﯿﺮﯼ ﻫﻤﺴﺮ ﻟﻄﯿﻒ ﺣﺴﻨﯽ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺧﺎﻧﻢ ﭘﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﺵ تهدید شده است که در صورت عدم ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺷﮑﺎﯾﺘﺶ، به فعالیت های سیاسی در محل کار متهم خواهد شد!

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺗﺐ ﻭ ﺗﺎﺏ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﭘﯿﺮﯼ ﻣﺴﻮﻭﻝ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎﯼ ﺯﺭﻧﻮﺵ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .
یکی از نزدیکان وی با اعلام این خبر افزود: ﺁﻗﺎﯼ ﻋﻠﯽ ﻧﺎﺻﺮﯼ ﺍﺳﻤﻌﯿﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎﯼ ﺯﺭﻧﻮﺵ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺷﮑﺎﯾﺘﺶ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﻭﯼ، ﺑﺎ ﻧﻔﻮﺫﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﺵ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ این صورت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﺪﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ شکل های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ، ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ، ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﻭ ... ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﺑﺎﺭﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺗهدﯾﺪ ﺁﻣﯿﺰ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎشد.

لطیف حسنی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۱ همراه با محمود فضلی، شهرام رادمهر، آیت مهرعلی بیگلو و بهبود قلی‌زاده، چهار فعال دیگر آذربایجانی بازداشت شد.این پنج نفر که عضو کمیته مرکزی گروه «یئنی‌گاموح» هستند، هر یک به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.