شعرهای آزاد آذربایجان - و فرهنگ حکومتی معر

شعر و فرهنگ حکومتی معر

شب معر  در فرهنگ حکومتی 

-------------

شعرهای مدرن شاعران جوان آذربایجان :

Urmu Azərbaycanın incisidir - Urmia is Azerbaijan's pearl (Türkan Urmulu)

شعر در دفاع از حفظ محیط زیست

Turkan Urmulu Qadınlar

شعر زنان-در دفاع از حقوق بانوان

Ziba Karbassi Şeir Kolaj 18 (2003) زيبا کرباسي شعر ترکي- کلاژ 

Ziba Karbassi Ay diyəndə dilim dinimə qanışır زيبا کرباسي 

 

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در این مطلب ، معرهای فرهنگ مسلط حکومتی - و شعرهای مدرن آذربایجان را می توان ملاحظه کرد. و چگونگی فضای روزگارمان را. شعری که ممنوع و آواره است - در زمانیکه عربده کشان فرهنگ حکومتی برهمه جا مسلط اند. دوران گزمه ها و رجّاله هاست؛ و پست کنی نسیمی ها.
فرهنگ آزادگی فریاد خود را در برابر فرهنگ جهالت و ستم بلند کرده است. اگر توان دیدن و درک کردن داشته باشیم.