آی بُتـه بُتـه بُتـه، رژیـم بایـد بیفتـه!

خوشبختانه مـردم میهنمـان از آداب و رسوم مُتعــددی که تـوأم از نشاط، همبستگـی و پـایـداری نشأت می گیرد بـرخورد دار است کـه با وجود سُلطـه بیـگانـگان در مقاطـع تاریخـی گوناگـون بـر کشورمـان، نتوانسته اند خللی در این سُنـت های با ارزش وارد کننـد.

خوشبختانه مـردم میهنمـان از آداب و رسوم مُتعــددی که تـوأم از نشاط، همبستگـی و پـایـداری نشأت می گیرد بـرخورد دار است کـه با وجود سُلطـه بیـگانـگان در مقاطـع تاریخـی گوناگـون بـر کشورمـان، نتوانسته اند خللی در این سُنـت های با ارزش وارد کننـد.

چهارشنبـه سوری یکی از این آئیـن های باشکوه است که در برگیرنده تمام ایرانیـان از هرقـوم و زبانی است. در حقیقت می توان گفت، چهارشنبه سوری درخود اتحـاد و همبستگی ایرانیـان با هرمرام مسلک و اندیشه ای را در بر دارد.

با توجه به حوادث اخیر مبارزاتی مردم تحت ستم میهنمان علیـه اهـریمنـان، چهـارشنبـه سوری امسال از جایگاه ویـژه، و متفاوتـی برخوردار است.

چهـارشنبـه سوری بنـا به ماهییت اصیـل فرهنگـی خود، دوبـاره به کُمـک مـردم ستمـدیــده مـا می آید و یقینأ به رشُد و گُستـرش جنبش علیه حکومت جهـل و نکبت مُلایان با عبـا و بی عبـا کُمـک شایانـی خواهد کـرد، چرا که این روزیست پُـر از عشق و شادی و وسیله ایست بر ضـد افکار قُـرون وسطایـی رژیـم در ایـران که بیش از 30 سال با فـرهنـگ خود کـه از شمشیـر و قمـه سرچشمه می گیـرد به مقابله ادامه دهند.

در این بُـرهـه زمانـی و حساس میهنمـان، مـردم سلحشورمان و در رأس آن جـوانـان دلیـر از این فرصـت گرانبها حداکثر استفاده را خواهند کرد و با تـرفند های زیبای خود، این جشن را جایگـزین اسلام سیاه یا سبز و یا ... خواهند کرد، برپائی و گـرامی داشت ِ چنیـن روزی، مُشت محکمـی خواهد بود بر دهان یاوه گویان حکومت سراسر ننگین جمهوری اسلامی کـه به عناویـن مختلـف سعی در بی اعتبار کردن آن بوده اند. وقتی به خزعبلات و مهملات سران این حکـومـت فرهنـگ کُش در باره چهارشنبه سوری گوش فرامی دهیم به عُمق دشمنی آنها علیه اصالت ِ این آئیــن که همانا تسلیم نشدن و شادی است پی خواهیم بـرد.

یکی از قوانین الهی این حکومت کُشتار و اعدام، مبارزه و ستیـز علیه شادی و لبخنـد است، چرا کـه بر عکس ایرانیان که عاشق رقص و شادی و مهر محبت هستند، این اوباش و اراذل بر اریکــه قـدرت، فرهنگ قمه زدن و بر سر سینه خود کوبیدن و گریه و زاری را تـرویج می دهند، از این رو، بهـر حیله ای دست می زنند که جلوی این حرکت زیبـا و باشکوه راگرفته ودر انحصار خود درآورند.

مسلمـأ چهـارشنبه سوری امسال از ابعـاد گُستـرده ای برخوردار خواهد بود و مردم میهنمـان بـه خصوص نسل جوان آن،از این روز به بهترین وجه ممکن برای ضربه زدن به رژیم ضـد فرهنگ شان استفاده می کنندو باشعار های کوبنده خود، آتش چهارشنبه سوری را جهنمی برای نظام حاکم و خامنه ای و همپالگی هایش خواهند کرد .

آنها با شعارهایی به استقبال این روز باشکوه می روند که متبلور بیش ازسه دهه درد رنج، زندان شکنجـه، اعدام و ... است. در چهارشنبه سوری امسال شاهد آن خواهیم بود که مردم با پریدن از روی آتش، یک صدا فـریـاد می زننـد :

خامنـه ای رفـوزه ، تـوی آتیش می سـوزه

آهـای بُتـه بُتـه بُتـه، رژیـم باید بیفتـه

چـه چهـارشنبـه، چـه نـوروز، قیـام ملـی پیـروز

امسـال سـال آخـر ِ ، کُـل رژیـم بـایـد بـره

آزادیخـواهـان، با شرکت وسیع خود در حمایت از جنبش مردم میهنمان، جشن ِ چهارشنبه سوری را با شادی و رقص و آواز و شعار های کوبنده، بـه اعتـراض علیه رژیـم جهـل و جنون و فـرهنـگ ستیـز حکومت اسلامی در ایران تبدیل کنیـم .

چهـارشنبـه سوری بر همه مبـارک بـاد.

یکشنبه 23 اسفند 1388 - استکهلم

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.