یـک پیـروزی و دو شکـست!

به هرحال،آنجنبش سبز موسوم به رهبری موسوی وکروبی(دراصل طیف به اصطلاح اصلاح طلبان) از چنان قدرت تبلیغاتـی برخوردار است کـه در این چند ماه اخیر چه در ایــران و چه در خـارج از کشور از نیروهای خود توسط رسانـه های بزرگ خارجی (مانند بی بی سی، صدای آمریکـا و ...) بهره مند هستند. ولی شاهـد بـودیـم که موسوی و کروبی بعنـوان رهبـران بخشی از این جنبش، با وجـود چندماه مبـارزه، و تجربه تلخ و هزینه سنگینی که جوانان مادادند، هیچ بـرنامـه ریزی مُشخصـی بـرای 22 بهمـن 88 در مقـابل حکومت نداشتند.

جنبش مردم آزادیخواه و مبارز میهنمـان، 22 بهمـن ماه 1388 را پُشت سـر گذاشت و وارد فاز دیگری از مبـارزه خـود شـد!

در حقیقت جنبش مـردمـی ما به خصـوص نسل جـوان آن، در این چنـد مـاه اخیـر، بسیـار آمـوختنــد، هـرچند ایـن فراگـیری هـا، هـزینـه های وحشتنـاک ِ جـانـی، روحـی و ... در برداشت کـه صـد البتـه، در جوامعـی ماننـد ایـران که راز بقـا ِ حکومت های حـاکـم بـر آن، استفـاده از چمـاق سرکـوب و ایجاد خـفقـان و رُعـب و وحـشت است، ایـن جانفشانـی ها و از خودگـذشتگـی ها، جـزء قـانون مبـارزه بـه حساب می آیـد.

خیـزش مـردم علیـه حکـومت جمهوری اسلامـی زاییـده عمل کـرد حکومت در طی این31 سال بـود، چرا که مردم ما در تمـام زمینه های سیاسی،اجتماعـی و اقـتصـادی، شـلاق ویـرانی های آنـرا با تمام وجود بر پیکـر خـود و ایــران، احساس کـرده انـد.

برای اینکه به توانیم حرکت ها و فـراز و نشیب های این خـیش را به بینیـم بایـد عینـک تعـصـب را از چشمانمـان برداریـم و گـر نـه ابـراز نظـرها در باره آن، به آنچـه کــه آرزوی و امیـال خود است، ختـم می شود و به رشته تحریر در خواهند آمـد.

بـرخی از افـراد که دست به قلـم می برنند برای توجیح مبارزات مـردم ایران، ازآنجاییکه با شیوه های غیـر از "مسالمت آمیـز" موافـق نیستند ( کاری هم به شرایط جامعه و رفتار حکومت درمقابل شهروندان خود ندارند!) نگـراننـد، نگران ازگُستـرش ایـن مبـارزات! که با این جـو فاشیستی حاکم، چه بخواهیم چه نخواهیم شیوه و تاکتیک های مبارزاتی تغییـر خواهد کـرد.

کُلی گویی درچنیـن مواقعـی، کار همیشگی این دوستان است! مثلأ اشاره آنهـا به بعضی از تغییـر و تحول در بعضی از کشورهای اروپایی (به خصوص از نوع انقلاب مخملی اش) که گویـا مُسالمت آمیـز، بـه دمـوکراسی مُنجـر شده است! همـان طور که ذکـر شد ایـن خانـم ها و آقـایان تئـوریسیـن، از آرزو و امیـال خـود حـرف می زننـد نــه از شرایط حـاکم در ایـران.

اگر سئوال شود که چگونه می توان سران حکومت جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کرد باز هم با جواب های کُلی روبرو می شویدکه مثـلأ مبارزه مسالمت آمیز خوب است و خشونت "اخ" است! در واقـع آنهـابرخلاف میل ِ باطنی شان! این شک و شُبهـه را بوجود می آورند که مُتـاسفانـه به بیـانی، اینطور ختـم می شود کـه:

شما(مـردم) بایـد سنگ صبور باشید، بگذار آنهـا دست به خشونت بزنند بگذار به شما تجاوز کنند، شکنجه کنند، یکوقت "خدا" نکـرده شما کاری نکنید!؟ که آبروی ما (ایرانی ها) در سطح جهان، بـرود!

فقط افشاگـری کنیـد! بگذار آنها هر کـاری دوست دارند بـر سر شما بیـاورند، شما بایـد صبـر و تحمـل داشته باشید، بگـذار آنهـا هر روز مـادری را داغـدار کننـد، شمـا بایـد حتـی گُـل بسوی جنـایتـکاران و قـاتلیـن پـرتـاب کنیـد، تـا جهـان بـدانــد شمـا چقـدر انسـان هـای مطیـع و عاشـق صُلــح و دوستــی هستید! چـرا که این است راه مبارزه اصولی و راه تحقـق به دمـکراسی!!! 31 یکسال کـه هیـچ، اگـر 30 ساله دیگـر هم، باز حکومت دست به جنــایــت بـزنـد (کـه شکـی نـه باید در آن کـرد) شمـا فـقـط مبـارزه مسالمت آمیـز خـود را با متـانـت و بـُردبـاری به پیـش بـبـریـد.

جالب اینجاست که در هیچ جایی از نوشته ها و گفتار این "عاشقانِ" سبز ِ مخملی، نـه خوانده اید و یـا شنیـده ایـد که به نـاتـو (نیروی نظامی مُتشکـل از کشورهای اروپـایی) و یا آمریکا ایراد بگیرندکه به چـه حقـی علیـه طالبـان از شیـوه به قول خودتـان خشونت ( آنهم در بـدتـرین حالتش ) استفـاده می کنیـد!؟"

بقــا ِ رژیم جمهوری اسلامی در ایران با سرکوب، شکنجه، اعـدام و...بستگـی دارد، از این رو حکومت برای حفظ آن، به هرشیوه ضد انسانی متوسل می شود و حاضر نیست یک قـدم به عقب بنشینـد، کـوچکتـرین عقب نشینـی در برابر خواستـه های طبیعـی و به حـق مـردم ستمـدیـده مـا، یعنـــی سرنگونی شان.

در حقیقت اختلاف آزادیخـواهـان و مبـارزیـن واقعـی با این دسته از آدم هـا، در شنـاخت از ماهیت رژیـم فاشیستی در ایـران است .

جنبش سبـز، بخش خاصی از مـردم است که رهبری آن بطور مشخص با موسوی و کروبـی است؟

ولی واقعیت این است که کُل جنبش از عقـایـد گوناگون و اقشار مختـلف تشکیل شده است، که این عقـاید گوناگون، بنا به شرایط و جـو خفقان و سرکوب در ایران،بطور مشخـص ابـراز نمی شود، از اینرو، آن ها در درون جنبش سبـز، بـه خوبی بـرای مقاصـد انقلابـی خود از آن استفاده می کننـد!؟ (بارها موسوی و کروبی به این نکته اشاره کرده اند کـه در درون این جنبش نظـرات انحـرافـی! وجـود دارد و خـود را از آن جـدا کرده اند)

به هرحال،آن"جنبش سبز" موسوم به رهبری موسوی وکروبی(دراصل طیف به اصطلاح اصلاح طلبان) از چنان قدرت تبلیغاتـی برخوردار است کـه در این چند ماه اخیر چه در ایــران و چه در خـارج از کشور از نیروهای خود توسط رسانـه های بزرگ خارجی (مانند بی بی سی، صدای آمریکـا و ...) بهره مند هستند. ولی شاهـد بـودیـم که موسوی و کروبی بعنـوان رهبـران بخشی از این جنبش، با وجـود چندماه مبـارزه، و تجربه تلخ و هزینه سنگینی که جوانان مادادند، هیچ بـرنامـه ریزی مُشخصـی بـرای 22 بهمـن 88 در مقـابل حکومت نداشتند.

یکبار هم که شده دقـت کنیـد!!! و به بینیـد!!! "آنهـا" در اصـل، دراین حکومت، خواستار چه تغیـراتـی هستند!؟ و چی می گوینـد!؟ آیا دوران خاتمی را بیاد می آورید؟ چقدر خاتمی گفت:

ایها الناس،من نـرم، شماها هـی می گفتید، بـدوش.درست این شرایط برای کروبی وموسوی تکرار شده است.

از طرف دیگرخامنه ایی به ربانی که فقط مزدورانش می فهمند گفت:

به خیـابـان ها بـرویـد و هر فـرد ناراضی را که مشاهده کردید مورد ضـرب شتـم قرار دهید، دستگیـر کنید، زنـدانـی کنیـد، شکنجه کنید، تجاوز کنید و ... بعـد هم بیـاییـد مُـزد خود را بگیـرید، در ازای هر مُشت و لگـد به مردم در خیابان، صـد هـزارتومان پاداش بگیرید .

اینکـه بایـد شرایط موسوی و یا کـروبـی را درک کـرد حرف بیهوده ایی است چـرا که آنها در چارچوب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی حرکت می کنندکه هـویـت فـرهنگی آنها است،در حقیقت، اگر به خواهیم محدویت های انسان ها را در شرایـط میهنمــان درک کنیم، این کـروبـی و موسوی نیستند، بلکـه آن دستـه از انسان هـای آزادیخـواه و مبـارزی هستنـد کـه در آن فضــای وحشتنــاک پلیسـی، نمی تواننـد بگویند، همجنسگرا، بهایـی، مشروطه طلب، مجاهـد، کمونیست و ... هستنـد چـرا کـه آن جُـرم محسوب می شود و مُجازتـش، زنـدان و اعدام .... است.

جنبش نوپـای مـردم میهنمــان در 22 بهمـن مـاه بـه قــول معـروف شاهکـار کـرد و شمـاره مـعکــوس رژیـم ضـد انسانی را با تمام قوا رقم زد، چراکه این جنبش در راه فراگیری و آموختـن است، جنبشـی که می رود در بطن مبارزه، رهبـر واقعـی خود رابـوجـود آورد. جنبشی که فعلأ بادست خالی،به جنگ نابرابر درخیابان ها، نه فقـط تنها در مقابل یک ارگان سرکوبگر، بلکه در مقابل ارتش، بسیج، گارد ویـژه، پاسدار، مـزدوران و ... قـدرت خـود را نشان داد.

در مجموع می توان نتیجه گرفت که 22 بهمن 88،با یک پیروزی و دو شکست همراه بود،پیـروزی آن نصیب مردم مبـارز و آزادیخـواه بود که با آن جـو هولنـاکـی که رژیـم سرکـوبگـر ایجاد کـرده بود بــه میـدان مبـارزه آمدنـد.

یک شکست نصیب رژیم جمهوری اسلامـی تا دندان مسلح شد، چـرا که آنها به خوبی فهمیدند با همه حیله گری ها و حُقه بازی ها برای جلب بخشی از مردم ساده! مخالفان جدی و سر سختی دارند که بزودی آنهـا را سرنگـون خواهنـد کـرد.

شکست دوم نصیب رهبران موسوم به "جنبش سبـز" شد،چرا که هـواداران آنها فهمیدنـد که با این ضـد نقیـض و گـویـی ها (کـه بازگـو کردن آنهـا در حوصله این نوشته کوتاه نیست) آنهـم در چـارچـوب قـانون اساسی جمهوری اسلامی و بدون بـرنـامه ریـزی شفـاف درمورد مسائـل مختـلف، راه به جایی نخواهند بُــرد، مگـر اینکه شیـوه های خود را تغییـر دهنـد!!!

در پـروسـه این مبـارزه، جـُنبـش درس هـای بسیـاری چـون گـذشتـه، بـا هـزینـه هـای جـانـی و ... خـواهـد آمـوخـت و این واقـعیـت را در نظـر داشتـه باشیـد کـه هـر چـه جُـنبش گستـرش پیـدا کنـد، جایگـاه افـراد مشخص تر خواهد شد چـرا کـه ایـن جُـزء قـانـون مبـارزه است.

آدینـه 30 بهمن 88 - استکهلم

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.