حشمت اله طبرزدی از زندان آزاد شد

آقای طبرزدی از زندان کوچک به زندان بزرگ ملت ایران منتقل شد! بامید موفقیت های آزادیخواهانه و دمکراتیک برای ایشان.

بخش: 
انتشار از: