اتاق فرهنگ گفتگو: مدیای فارسی زبان براپوزیسیون و جامعه ایران

 فایل سخنرانی در   اتاق فرهنگ گفتگو : کیانوش توکلی بعنوان آغاز کننده بحثت «تاثیر مدیا فارسی زبان  بر اپوزیسیون و جامعه ایران »  ...سخنرانان عبارتند از : جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی ، ناهید حسینی  و........

بخش: 
انتشار از: