اتاق فرهنگ گفتگو :تاثیر مدیا فارسی زبان بر اپوزیسیون و جامعه ایران

فایل سخنرانی در اتاق فرهنگ گفتگو : کیانوش توکلی بعنوان آغاز کننده بحثت «تاثیر مدیا فارسی زبان بر اپوزیسیون و جامعه ایران » ...سخنرانان عبارتند از : جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی ، ناهید حسینی و........
انتشار از: