پرستاران شیراز: پرستار بیدار است، عدالت در خواب است!