هشدار به مردم ایران در خصوص برنامه های مخرب رژیم ایران
29.07.2015 - 20:29

 

برو که " جُغد " نشیند به خانه ات ای " شیخ "  ***  چه خانه ها، که  تومحتاج " بوریا " کردی

تمام مردمان ایران بخصوص ملیت های تحتِ ستم فرهنگیِ ( زبانی- مذهبی ) واقتصادی- سیاسی، نود ساله ( از: 1304ه.ش=1925 م )، بایستی هشیارباشند، که رژیم غارت وجنایت، ودوروئی وجهالت جمهوری اسلامی ایران، حال که بسبب تحریم های اقتصدی- سیاسی، به تعهدات اسارت- بار، وننگ آورکنونی با کشورهای (1+5 ) گردن نهاده است، همانندِ نوشیدنِ "جام زهرِ" اول، بوسیلۀ روح الله خمینی، این بارنیزعلی خامنه ای، "جام زهرِ" دوم رابا "نرمش قهرمانانه" سرکشید ( درواقع محتوای زهرآلودهردوجام، بکام ملت ایران ریخته شد!). منتها این بار، پیش ازاین خیانت سیاسی، شروع به سرکوب شدیدِداخلی کرده وخواهند کرد. اگربرای ترساندن مردم، ازبی لیاقتی رهبری جنگ وتحملِ شکستِ ننگین، بجایِ گرفتنِ غرامتِ سنگین، خمینی شروع به کشتارِزندانیان سال( 1367 ) کرد(که بیست وهفتمین سال صدورفتوای آن است)، این بارنیزازیکسو، پس ازروی کارآمدن دولت امنیتی حسن روحانی، وآغازِمذاکرۀ جدی با(1+5 )، باکشتن بیش ازسه نفردرروز(ازژانویه 2015 تا کنون)، نسبت به جمعیت کشورها، رژیم آخوندی ایران، سهامداربیشترین رکوردِاعدام درجهان است، وازسوی دیگر، باتخریب سیستماتیک وبرنامه ریزی شدۀ محیط زیست که منجر به آوارگی ملیونها انسان ونیزمرگِ "سفیدِ": ( بی سروصدا وخاموشِ ) صدها هزارانسان ( ازکودکان تا پیرزنان وپیرمردان وجوانان دختر وپسر) شده و خواهدشد، به آدمکشی سیری ناپذیرخود ادامه میدهد.

برنامۀ تخریبِ برنامه ریزی شده، درسه استان کشوربارزتربوده وزبانزد خاص وعام شده است

اول- دراستان سیستان وبلوچستان: جمهوری اسلامی ایران با شرکت درخشک کردن دریاچۀ هامون، نه تنها اهالیِ سیستانیِ مهاجر را، مجبوربه مهاجرت واسکان برنامه ریزی شده، علیه هموطنان ترکمن کرده است، وقربانیانِ آوارۀ سیستانی خود را، به جاسوسان وعاملان جنایت علیه ملیت مظلوم ترکمن، مبدل ساخته، بلکه حیات وحش استثنائی آن استان را هم نابود کرده است ( ازجمله: تمساح یا کرکودیل منحصربفرد آن دریاچه وایران را که به بلوچی به آن " گاندو" می گفتند، نیز نابود کرد.).

دوم- دراستان خوزستان ( اهواز )، جمهوری اسلامی ایران به تمحید و رهبری"رفسن- جانی"، خاتمی، احمدی نژاد، وتائید خامنه ای، رود کارون که تنها رودخانۀ قابل کشتی رانی ایران بود، را از"حیزانتفاع" انداختند وکل مردم آن استان، بخصوص هموطنان عرب مان، به پیروی ازشمر( که آخوندها نان اعمالش را تاامروزمیخورند )، محتاج آب قابل خوردن کردند، تا بامرگ سفید( خاموش )، پیروجوان وکودکشان، بتدریج نابودشوند.

سوم- درآذربایجان: همانندکردستان، آذربایجان را نیزرژیم پهلوی به دواستان، شرقی وغربی تجزیه کرد، وجانشین خَلَفَش رژیم ولایت فقیه، آذربایجان شرقی را نیزبه دواستان اردبیل وآذربایجان شرقی تقسیم کرد، تا به درستی بفرمول استعماری عمل کرده باشد: تقستم کن تا حکومت کنی.

رژیم تبهکارولایت فقیه، ازیکسودرغرب آذربایجان، اززمان" رفسن- جانی" تا کنون، با بستن چهل سد بررودهائی که به دریاچه اورمیه میریختند، این بزرگترین دریاچۀ داخلی ایران را، که بین آذربایجان غربی وشرقی کنونی قرارداشت، آگاهانه خشک کرد، تا "سونامی" هشت ملیارد تُن نمک، امکان زندگی درآذربایجان شرقی وغربی وبخش های شمالی استانهای کردستان، همدان وکرمانشاه را ناممکن سازد، وازطرف دیگر، در شرقِ آذربایجان، مافیای سپاه که " پدرخوانده "، " رفسن- جانی" آنرا ساخت وبجان ملت ایران انداخت، با همکاری روس ها (رفقای سابق و تزارهای سیاه لاحق)وچینی ها(خطرآیندۀ نزدیکِ کلِ بشریت)، بااستخراج غیرفنی وجنایتکارانۀ اورانیوم، باعثِ آلوده شدنِ آبهای منطقه به رادیواکتیوشده اند. قربانیان نخستین آن طبعاً اهالی استان اردبیل وسپس کل استان آذربایجان شرقی وتالش وگیلان، وحتی اهالی بخش ساحلی تمام دریای خزرخواهد بود. هشداردهندۀ دلسوزوآگاه دکتراصغرپیرزاده، تنها پزشک فوق تخصص خون وسرطان دراردبیل، بسبب هشدارهایش به مقامات رژیم روحانی- خامنه ای، به شهادت رسید، شرح آن درسایت کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال آمده است، تنهابه بخشی ازآن، جهت آگاهی خوانندگان، اشاره می شود.

 http://iranfederal.org/fa/?p=2929#more-2929

وی ( دکتراصغرپیرزاده ) مدتها بود درمورد آلوده بودنِ آبِ بخش هایی ازسبلان به رادیواکتیو، به مقامات کشوری واستانی هشدارداده، وپیگیری های وی برای جلوگیری ازاین فاجعه انسانی، که شاید تا صدسالِ دیگر، اثرات آن باقی بماند به قیمت جانش تمام شد. گزارش دریافتی: نیمی ازمردم اطراف سبلان سرطان دارند وانتشارهرگونه خبرمربوط به آلودگی آبهای منطقه به موادرادیو آکتیو وافزایش میزان مبتلایان به سرطان در میان مردم منطقه، شدیداً ازسوی نهادهای انتظامی- امنیتی درداخل کشور، کنترل وسانسورشده ومی شود. فاجعۀ هم اندازه چرنوبیل، دراربیل واطراف سبلان با آلوده شدن آب های منطقه به رادیو اکتیو، براثراستخراج اورانیوم توسط سپاه با مشارکت شرکت های روسی ( درحال وقوع است ).

مرحوم دکتراصغرپیرزاده تنها فوق تخصص خون وسرطان دراردبیل، طرح تحقیقاتی دربارۀ چرایی آلوده بودن مردم اطراف سبلان به سرطان و داشتن رتبه نخست درخاورمیانه را تهیه نموده و نتایج آن نیزبرای وی روشن شده بود.

سالهاست مردم صداهای مهیب انفجارهمراه با لرزش زمین دراطراف سبلان بویژه شهرستان" نیر" را می شنوند، بطوریکه این صداهای مهیب که درروستاهای اطراف شهرستان " نیر" وحتی گردنه "صائین" ونزدیکی های "سراب" نیز شنیده شده است باعث ایجاد شایعاتی مانند وقوع زمین لرزه یا سقوط هواپیما درسطح مردم بوده است وهنگام شنیده شدن این صدا، هواپیمای نظامی نیز درحال عبوراز روی شهر" نیر" بوده است و اما منشاء دقیق این صداها معلوم نیست.

سازمان انرژی های نوین ایران موسوم به‌ " سانا " که یکی ازشرکتهای وابسته‌ به‌ سازمان انرژی اتمی ایران معرفی شده‌ است، همچنان درکوه سبلان باحفاریهای خود، به‌ ظاهرتحت پوشش استفاده‌ ازگرمای اعماق زمین، اما درواقع جهت دستیابی به‌ اورانیوم است

مطابق گزارش بهداشت جهانی، سرطان دستگاه گوارش وخون، دراردبیل ومشگین شهر رتبه‌ اول را درخاورمیانه‌ دارد وهزاران نفرازمردم اطراف کوه سبلان، مبتلأ شده‌ یا درحال ابتلاء هستند. این بیماران درمراکزدرمانی "بیمارستان قاضی" تبریز و"امام" تهران مورد شیمی درمانی و پرتودرمانی قرارگرفته‌ اند.

لازم به‌ توضیح است که‌ باوجود آتشفشانی بودن کوه سبلان، تکنیسین ها ومهندسین روسی وچینی درحال استخراج اورانیوم ازاعماق زمین می باشند که‌ درعمق پایین و باحرارت بسیاربالای آن قسمتِ اززمین، اورانیوم بصورت رادیو ایزوتوپ اورانیوم درمی آید که‌ بلافاصله‌ پس ازرسیدن به‌ سطح زمین تشعشعات رادیو اکتیو از خود بروزمی دهد. درواقع اعماق پایین کوه سبلان به‌ صورت یک راکتورهسته ‌ای طبیعی عمل می نماید و این حفاریها کاملأ غیرمنطقی و غیراصولی بوده‌ و اثرات سوء زیست محیطی در پی داشته‌ و دارد.

مرحوم دکتراصغرپیرزاده فوق تخصص خون وسرطان معتقد بود که بزودی فاجعه انسانی دراطراف اردبیل رخ خواهد داد وبیشترنوزادان با معلولیت های جسمی وعقب ماندگی ذهنی متولد خواهند شد.

درشهرهای بزرگ استان، مانندِ اردبیل ومشکین شهر، اداره آب، با افزودن موادِ کم کنندۀ رادیواکتیو سعی درکنترل، ازگسترش این بیماری دارد، راه چاره نیست.

دکتراصغرپیرزاده معتقد بود، شرکت های کاوشگراروانیوم بعد ازکشف کوهپایه ها ورسیدن به اورانیوم بامقداردرجه پایین، بدون اینکه کشاف های عمیق را بپوشانند آنها را رها کرده اند و با بارش های زمستانی به مرورمواد اورانیوم با غلظت پایین به آب ها منطقه نفوذ کرده و آب آلوده است.

آشکاراستکه رژیم غارت وجنایت، وتبهکاری وجهالتِ جمهوری اسلامی ایران، فاجعه انسانی ناشی ازتوطئه های شوم وبرنامه ریزی شدۀ خود را، که با آلوده کردنِ محیطِ زیست، بقصد کوچاندن، ویا کشتارِسفید ومرگِ خاموش وتدریجیِ مردم آذربایجان انجام می گیرد( همانند فاجعۀ ایجاد آتش سوزیِ گاززیرزمینی درلرستان بوسیلۀ شرکتهای چینی که متوقف شد )، با پیش کشیدنِ اِهمال وعدم دقتِ شرکتهایِ تبهکارِروسی وچینی توجیه خواهد کرد، البته با این توجیه، سعی می شود که خیانتِ ملی، وتبهکاریِ ضدِ بشریِ شرکت های وابسته به سپاه وشرکت وابسته به دولتِ " سانا ": " سازمان انرژی های نوین ایران"، درهمکاری باشرکت هایِ روسی وچینی را بپوشانند. سئوال اصلی این است: حال که قرارداد با( 1+5 ) امضاء شده، این کاوشهای جنایتکارانه وخائنانۀ شرکتهای داخلی(سپاه وسانا) وخارجی(روسی وچینی)، متوقف خواهند شد، گمان نمی کنم!

اگربا آگاهی دادن به نهادهای حقوق بشر، محیط زیستِ جهانی، وسایرنهادهای انساندوست وطرفداران محیط زیست، مانع این جنایت هولناک نشویم، رژیم باهمیاری روسها وچینی ها، فاجعۀ کاموج وسوریه را، منتها با کشتارِسفید ومرگِ خاموش اهالی، به واقعیت مبدل خواهد کرد. آذربایجان راغیرقابل زیست خواهد نمود، برنامه ایکه بقول برتولد برشت، اگرهمۀ ملیت ها وهموطنان دلسوزوانسان دوست ایرانی جداَ اعتراض نکنند، این جنایتکاران به سراغ همه ملیت ها منتها یک بیک خواهندآمد، ودرنهایت خود ملیت فارس نیزتاوان سکوت خود را خواهد پرداخت. امیدوارم با همیاری و همکاری با هم، نگذاریم که چنان روزِفاجعه باری برای همه مردمان ساکن ایران فرا برسد.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

یاسین اهوازی
سایت ایران فدرال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما