رفتن به محتوای اصلی

نوشتاری کوتاه بر واقعه شهرستان سرباز
21.10.2009 - 10:20

آنچه به خود نمی پسندی، بديگران روا مدار

بلوچها و اهالی سيستان ازحيث ميزان ميهن پرستی ، پايمردی درخدمت به آب و خاک خويش واستواری درحفظ امنيت ملی سرآمد ديگرا نند. شرايط سخت جغرافيائی ، اقليم نامساعد وطبيعت خشن و بيابانی اين استان جنوب شرقی مان ازمردمان ساکن در اين نواحی انسانهائی پرغرور، فرهنگ دوست ، آزاديخواه ، با استقامت و قناعت پيشه پرورده است که با پذيرش محروميتها وستمهای فراوان اجتماعی در طول تاريخ همواره دل درگرو مهر ايران زمين داشته ودر طول تاريخ هزاران ساله کشورمان ازمرزداران دلير و دلاور اين خطه بوده اند.

سيستانيان درگذشته و در برخورد با همه گونه معضل و ناهمواريهای گوناگون اجتماعی ، با تدبيری موثر به يافتن راه کارهای مناسب برای رفع و حل آن رسيده وهمواره با تفاهم و آشتی درمنطقه خود زيسته اند. مسئله ايکه امروزو با برپائی رژيم آپارتايد جمهوری اسلامی و در رابطه با تنگ نظری و انحصارطلبی دگماتيستی اين دولت درفقط حمايت آشکار ازشيعيان و بی توجهی تعمدی ، تجاوز و توهين به اعتقادات و آماکن مقدس مسلمانان اهل تسنن ساکن درمنطقه از جمله تخریب مدرسه دینی "ابوحنیفه" متعلق به اهل سنت در زابل با بکارگيری لودر و بولدوزر، ترور شخصيتهای مذهبی مانند ، مولوی شیخ علی دهواری، امام جمعه مسجد صدیق اکبر سراوان ، گسيل گسترده نيروهای ضد مردمی سپاه و ايجاد قرارگاه بعثت اين نيرو برای پشتيبانی و تامين فشار درپيشبرد اقدامات سياسی و امنيتی در اين منطقه و ايجاد ترس ووحشت ، منجر گرديد تا عده ايکه ازاعمال اينگونه سياستهای تبعيض آميز و زورگويانه دولت به تنگ آمده بودند ، يک نيروی مقاومت مردمی برای حمايت از مردم مظلوم در برابر زورگوئيها وتجاوزات دولتيان و عوامل آنان در سيستان و بلوچستان بنام « جندالله » و برهبری آقای عبدالمالک ریگی تشکيل دهند که هدف خود را "تلاش برای تامین حقوق قوم بلوچ و اهل سنت در سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرده است. او موکداً ميگويد که یک گروه جدایی طلب نیست.2" نبايد از نظر دور داشت درکشوريکه صرفاًمقامات دولتی کوشش دارند بدون احترام به فرهنگ ، آعتقادات و آداب و سنن مردم منطقه صرفاً سياستهای ايدئولوژيک و دينی خود را با جزميت و خشونت خاص به پيش برند، و گوشی برای شنيدن اعتراض و اجازه ای برای مخالفت و ابراز عقيده به معترضين داده نشود و يا آنکه در شرايطی که دولت خود اقدام به قانون شکنی می کند، و ماهيت توتاليتر آن مانع تغيير مسالمت آميز قوانين غير عادلانه ميگردد، تکليف شهروندان چيست، آيا سرپيچی از قانون کماکان عملی غيراخلاقی و نامشروع است؟. و آنگاه که عده ای از مردم ناراضی و ستمديده در مقابل اينگونه اعمال به تشگيل گروههای مقاومت اقدام وبا رفتاری غيرمنطقی همانند عملکرد حاکمان قلدر و زورگو و بی منطق به انجام عملياتی متقابل و مشابه اقدام مينمايد ، تا بترتيبی ازتداوم رفتار زورگويانه وغيرقانونی حکومتيان بنحوی جلوگيری و آنرا تعديل نمايندعملشان توطئه عمال خارجی برعليه کشورو مردم ناميده ميشود .

گروه «جند الله» را که اصولاً استراتژی مبارزاتی خود را " تلاش برای تامین حقوق مذهبی و قومی قوم بلوچ عنوان نموده است 3". ميتوان با بکارگيری روشهای تخصصی و دقت خاص گشايشی در حل مسائل شان ايجاد نمود.

تحقق اين تقاضای مختصرآنها با سعی نيروهای اطلاعاتی رژيم وبکارگيری روش کاری معين و صلح آميز درجهت تلاش برای تامين حقوق قومی و مذهبی از دست رفته مردم موجب ميشود تا اين «نيروها»عملاً خلع سلاح و موضوع کار و تلاش آنان بی اثرشود. اما دولتيان ومشاوران امنيتی مُغرض ، سپاه سرکوبگر و رهبرنابخرد بعوض بکارگيری روشهای مطلوب و کارآ درحل اين مشگلات به اعدام گسترده ی جوانان بيگناه اين خطه پرداخته و دربرابر رويدادهای ناگوار اخيربجای تلاش در آرام سازی وتعديل شرايط ناامن منطقه ، تهديد به انتقام گيری ميکنند و يا انکه بی کفايتی خود درحفاظت از مرزهای کشورو تامين امنيت ملی را به عهده ی " سازمان‌هاى جاسوسى «دولت‌هاى استکبارى نهاده» و آنها رابی دليل به حمایت از "جنایت تروریست‌هاى خونخوار در بلوچستان متهم ميکنند 1."

تا زمانی که رژيم جمهوری اسلامی کوشش ميکند حل مسائل امنيتی و اينچنين را صرفاً با تدابيری فقط نظامی ونه سياسی حل و فصل بنمايد و مشگلات سرزمينی خود را بدشمن فرضی حوالت دهد ، درب بر همين پاشنه خواهد چرخيد و بايد متاسفانه منتظرعواقبی بسيار وحشتناک و خونبارتر ازواقعه اخير دربخش پيشين « شهرستان سرباز» باشد.

سياست چشم درمقابل چشم و اعمال آن در برابر اتباع کشورخود فقط ميتواند معضلات اجتماعی و امنيتی را دراستان حساس سيستان و بلوچستان تشديد وراديکاليزه نمايد. اظهارات غيرمسئولانه ومشابه امثال آخوند مصلحی وزير اطلاعات در مورخه 28 مهرماه امسال مبنی بر آنکه : " قرائن و شواهد بسيار خوبی را از دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان در دست داريم که اقداماتی که عبدالمالک ريگی و گروهک تروريستی او انجام می دهد مرتبط با مجموعه اطلاعاتی ارتش پاکستان است و قرار است اين شواهد و قرائن به آنها منعکس شود.3" ميتواند متاسفانه روابط شکننده ما را با کشورهمسايه مان پاکستان بسيار تيره و تار نمايد.

بحث ديگردر اين باره مقايسه حمايت رژيم ولايت فقيه از فعاليتهای تروريستی درمنطقه وجهان وناميدن اين اعمال پليد از سوی مقامات رسمی ايران بعنوان عمليات «استشهادی» و تبليغ و تمجيد وسيع از اين رويدادها در رسانه های همگانی ملی وثبت نام و تدارک عده ای از مفعولان تاريخ اسلامی بعنوان « استشهاديون» و اعطای مستمری به بازماندگان اين تروريستها بطور علنی ، با بيانات متضاد وخشمگينانه اخير مقامات رژيم از مسببين يک واقعه عملاً مشابه درسيستان ، دقيقاًً با اين ضرب المثل اصيل ايرانی که " آنچه به خود نمی پسندی ، بديگران روا مدار." درمغايرت قرارميگيرد و موجب ميشود تا آنان که ماديروز درغمشان بشادی نشستيم ،امروز حمايتی حداقل سياسی بر آن فاجعه ای که برما رفته است ابراز ندارند.

جمهوری اسلامی ایران بايد بداند اگر تنها صرفاً به دنبال منافع خود در منطقه بوده و به عبارتی، اسلام را تنها با تفسير ويژه سياسی خود برای ایرانیان بخواهد، کاری موثردر اين راستا از پیش نخواهد برد، چرا که در عصر حاضر، هیچ کشوری در منطقه نمی‌تواند صرفاً با تکیه بر نیروی خودی روی پا بایستد و مشگلاتش راراساً حل و فصل نمايد.

زاخارچنکو مفسرروس در اينباره ميگويد : "در مجموع به نظر می‌رسد که همه کشورهای خاورميانه و هم کل جامعه جهانی، دشمن مشترکی دارند؛بنام تروریسم که مبارزه با آن تنها باید مشترکاً انجام پذيرد؛ بی اعتمادی موجودبين کشورهای درگيراين معضل که اساسش بر پایه اختلاف مذهبی و ایدئولوژيکی قرار دارد،اساساً مانع تحقق این همکاری مشترک می‌گردد. بنظر من درمقوله امنيت ملی بايد بدوزيرمجموعه ملی و فراملی توجه داشت .

برای رفع پديده شوم تروريسم و تامين امنيت مستمر درعرصه فراملی ، تا هنگاميکه ما با نگاهی اخلاقمند به آن رويدادهای نامطلوب و تروريستی که در کشورهای منطقه و جهان اتفاق ميآفتد نظر نياندازيم ، آنرا مورد انتقاد قرار نداده و برای ريشه کن کردن و عدم تکرار آن با يکديگرهمکاری نکنيم ،بايد منتظر رويدادهائی مشابه و از آن دست دردرون کشورهايمان باشيم. درصحنه ملی تنها احترام به علائق فرهنگی ، خواستهای عقيدتی و معقول مردم ، احترام به حقوق بشروتوسعه آزاديها سياسی و تامين عدالت اجتماعی يعنی مجموعه ی پاراديمهائی که دولت جمهوری ولايت فقيه با آن مخالف و در اساس بيگانه است ميتواند به پايداری وبرقراری امنيت درهرکشوربيآنجامد.

مهرماه 2568 ـ info@sarbazan.info

پانويسها :

1 ـ پيام آيت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درمورخه 27 مهرماه در رابطه با واقعه شهرستان سرباز.

2 ـ مقاله منتشره با عنوان « آمریکا تروریست" بودن گروه جندالله را در دست بررسی دارد.»

3 ـ مصاحبه حجت الاسلام حيدرمصلحی وزيراطلاعات درباره وقايع سيستان و بلوچستان و نقش کشور پاکستان.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.