ترور نافرجام رضا کعبی فرزند غیور ملت کرد را محکوم میکنیم!

خوشحالیم که رضا کعبی با ھوشیاری از خطر مرگ رھیده است ، ما ترور ایشان را که توسط جمھوری اسلامی سازماندھی شده است را شدیدا محکوم می کنیم و ھمچنین بدینوسیله بمب ھای جاسازی شده توسط عوامل جمھوری اسلامی در پایگاه ھای حزب کومه له کردستان ایران را نیز محکوم کرده و به مسئولین و اعضای حزب به علت کشف بمب ھا و خنثی آنان ،شادباش می گوییم و ایمان راسخ داریم که پیروزی از آن مبارزین خواھد بود ودشمنان مردم در آینده نزدیک شکست خواھند خورد.

ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺑﺤﺮان ھﺎی ﺧﻮد ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ دﺳﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮور, ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن ھﺎ و ﺿﻌﻒ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ھﺎی ﺧﻮد را درﺣﻞ ﺑﺤﺮان ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﺳﺎزد و ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزد. ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ دوﻟﺘﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، از ھﻤﺎن ﺑﺪو روی ﮐﺎر آﻣﺪن، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد و ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ، از ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﻣﮭﻢ ﺑﮭﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎدش ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﻪ واﻗﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم از ﻓﺎﺳﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯽ اﺧﻼق ﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﯿﺎل ﺧﻮﯾﺶ از ھﺮ ﺣﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ است اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﮑﺎر ارﺗﺠﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.

مطابق اخبار دریافتی در روز ۱۸ مردادماه از سوی دبیرخانه کومه له زحمتکشان کردستان ، ترور رضا کعبی ناموفق مانده و ایشان از این سوء قصد ، خوشبختانه جان به در برده است.چنانچه پیش بینی می شد بعد از شکست برنامه فاجعه بار اتمی و تسلیم در مقابل قدرت ھای بزرگ جھانی ماشین سرکوب و ترور حکومت جبار بار دیگر قلب پر احساس بھترین فرزندان این مرز و بوم را نشانه رود و مردم ایران را باردیگر به سوگ نشاند.

خوشحالیم که رضا کعبی با ھوشیاری از خطر مرگ رھیده است ، ما ترور ایشان را که توسط جمھوری اسلامی سازماندھی شده است را شدیدا محکوم می کنیم و ھمچنین بدینوسیله بمب ھای جاسازی شده توسط عوامل جمھوری اسلامی در پایگاه ھای حزب کومه له کردستان ایران را نیز محکوم کرده و به مسئولین و اعضای حزب به علت کشف بمب ھا و خنثی آنان ،شادباش می گوییم و ایمان راسخ داریم که پیروزی از آن مبارزین خواھد بود ودشمنان مردم در آینده نزدیک شکست خواھند خورد.

 

اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی - سوییس

 -----------------------------

حزب دموکرات کردستان_ کمیته سوییس

کانون دموکراتیک پناهندگان

حزب کوموله کردستان ایران_ کمیته سوییس

مادران آزادی_ سوئيس

 

 

١٩ مرداد ١٣٩٤

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اين جمله ( چنانكه پيش بيني ميشد بعد از شكست فاجعه بار اتمي و تسليم در برابر قدرت هاي بزرگ جهاني ماشين سركوب و ترور حكومت جبار ،بكار مي افتد ) زياد پرمعنا در كادر سياسي شما نمي بينم،
ماهيت رژيم ربطي به توافق ندارد ، كشتار ، ويراني ، ونابودي ايران هميشه جزو سرشت رژيم بوده است ،منتها اين كار ها را هر بار به طريقي ميكند،
نزديكي به سران اكثريت و پيام مذاكره با رژيم شما را در نقطه ضعف نشان داده و رژيم زهر خورده اين را بهتر از هركس فهم مي كند، شما به دنبال نشست و مذاكره با رژيمي بوديد كه فكر مي كرديد بعد از توافق و نوشيدن جام زهر ضعيف بيرون آمده و به درخواست هاي شما بابت مذاكره البته با پيش شرط حضور سازمان يا فرد ثالث در مذاكره تن مي دهد، اشتباه قبلي شما در نقطه چرخش رژيم در زمان رفسنجاني و خاتمي از ضعف ديدگاهي شما بر مي خيزد، و همان ضعف باعث شد كه رژيم دست به آن كشتار ها بزند، ولي متاسفانه