روزنامه‌های کویتی: سلاح‌های قاچاقی یافت‌شده «از ایران آمده است»