موزیک از مناطق مختلف

Kamilə Nəbiyeva - Oxu gozəl ( music: Səid Rüstəmov )

Volga Tatar Folk Song - 'Sak-sok' bäete

 Uyghur Song


Kazakh Traditional Dance "Qara Jorga

 

Nazım Hikmet Memleket


Hasta Siempre

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سلام-من فکرمیکنم این موسیقی باموسیقی تورکی ممنوع شده درتلویزیون ورادیو ودیگررسانه هاپیوندناگسستنی دارد.
موسیقی تورکی ایران درمناطق مختلف همه این ملودی هارادارد وداشته وتنهایک اشتباه داردکه ازاین نواها وملودی هاهمیشه دزدی فرهنگی شده ودرسطح پایین تربنام موسیقی ایران(فارسی)درمدت ممنوعیت زبان تورکی سوء استفاده شده است.
البته اکنون به کمک ویاری اینترنت وماهواره وموبایل این سیاه اندیشی درهم شکسته ومردم تورک ایران ذرسرتاسرایران به موسیقی های زبان ریشه دارخودتماشامیکنند.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
مسئول سایت باید توجه کند که شونیسم تجزیه طلب ترک با ترفندهای گوناگون در این سایت ، مدام آدرس غلط و عنوانهای غلط برای مطالب ناسیونالیستی و ضد ایرانی خود برای تبلیغ انتخاب میکند . مثلا فیلمهای موسیقی فوق از ساخته های زمان یا سبک شوروی سوسیالیستی هستند و همه بزیبان ترکی آسیای میانه هستند . ولی زیر عنوان موسیقی مناطق مختلف ایران . گذاشته شده اند .
عدم انتشار شده: 
false